لیست فروش آپارتمان ۵۰تا۶۰ متر

لیست فروش آپارتمان ۵۰تا۶۰ متر


کدمنطقه-محلهمتراژطبقهخوابتعدادواحدسال ساختپارکینگقیمت مترینقدیرهنوام
b4744فازیک اندیشه خ 13شرقی57دوم16+910اختصاصی1.550.00035/350م23م30م
b4743فازیک اندیشه خ 8غربی53اول1109ندارد1.698.00020م20م50م
b4734فازیک اندیشه خ یکم غربی58.10سوم2610-12ندارد1.256.00036م20م17م
b4733فازیک اندیشه خ 10 شرقی53دوم16*29مشاع واقعی1.650.00064/450م23مسندآزاد
b4705فازیک اندیشه خ 2 شرقی51اول19+123مشاع واقعی1.686.00050م23م13م
b4700فازیک اندیشه خیابان 13 غربی قبل ازتقاطع54سوم199ندارد1.400.00033/600م15م27م
b4696فازیک اندیشه خیابان 2شرقی55سوم132*26مشاع واقعی1.700.00053/500م23م17م
b4693فازیک اندیشه خیابان 4غربی56سوم263مشاع1.800.00077/800م23مسندآزاد
b4685فازیک اندیشه خیابان 4شرقی55اول112*36اختصاصی1.800.00037م22م40م
b4681فازیک اندیشه خیابان 3 غربی60اول1513ندارد1.400.00036م17م31م
b4677فازیک اندیشه خیابان شاهدشرقی 53دوم1164-5ندارد1.700.00050/100م25م15م
b4675فازیک اندیشه خیابان اطلاعات باهنر60سوم2613مشاع واقعی1.380.00047/800م23م20م
b4673فازیک اندیشه خیابان 14 غربی58سوم2912اختصاصی1.586.00068م17م20م
b4662فازیک اندیشه خیابان شاهد شرقی60اول168اختصاصی1.600.00061م30م
b4660فازیک اندیشه خیابان 12غربی52دوم198اختصاصی1.600.00038/200م25م20م
b4652فازیک اندیشه خیابان شاهدشرقی58دوم1614مشاع1.362.00058م21مسندآزاد
b4649فازیک اندیشه خیابان 12غربی57سوم29*212مشاع1.400.00040م20م20م
b4642فازیک اندیشه خیابان 4غربی56دوم197-8ندارد1.450.00058/200م23مسندآزاد
b4640فازیک اندیشه خیابان 3غربی58سوم27*412اختصاصی1.300.00070م25مسندآزاد
b4638فازیک اندیشه خیابان 5غربی60اول2510مشاع1.600.00058م20م18م
b4634فازیک اندیشه خیابان 8شرقی57سوم1مجتمع پ2اختصاصی1.700.00058/900م18م20م
b4632فازیک اندیشه خیابان 11شرقی58دوم167مشاع واقعی1.600.00064/900م25مسندآزاد
b4617فازیک اندیشه خیابان 15غربی57دوم2914ندارد1.122.00044م20مسندآزاد
b4602فازیک اندیشه خیابان 9شرقی55دوم116*34مشاع واقعی1.800.00024م25م50م
b4594فازیک اندیشه خیابان 10غربی58دوم161اختصاصی1.950.00068/800م25م20م مهر
b4537فازیک اندیشه خیابان یکم غربی51سوم112*23اختصاصی2.100.00067/100م25م20م
b4527فازیک اندیشه خیابان شاهدشرقی56دوم2مجتمع 3-4ندارد2.320.000105م25مسندآزاد
b4524فازیک اندیشه خیابان اطلاعات51دوم1127مشاع واقعی1.700.00055/700م22م
b4523فازیک اندیشه خیابان 13غربی59دوم2612مشاع واقعی1.400.00057/600م25مسندآزاد
b4521فازیک اندیشه خیابان 12غربی56اول195اختصاصی1.830.00060م22م19م
b4520فازیک اندیشه خیابان 9غربی60دوم112*2نوسازاختصاصی2.050.00098م25مسندآزاد
b4519فازیک اندیشه خیابان 9غربی541.2.3112*2نوسازاختصاصی2.050.00088/700م20مسندآزاد
b4512فازیک اندیشه خیابان 10شرقی56سوم19*27مشاع واقعی1.500.00043م22م19م
b4511فازیک اندیشه خیابان 1 شرقی60دوم1610-12اختصاصی1.550.00025م23م45م
b4507فازیک اندیشه خیابان 12 غربی58سوم165اختصاصی1.650.00055/300م23م18م
b4501فازیک اندشه 13شرقی60دوم1410اختصاصی1.350.00058م23مسندآزاد
b4499فازیک اندیشه 8شرقی53اول1109ندارد1.700.00054م20م16م
b4193فازیک اندیشه خیابان 8شرقی56سوم1مجنمع پ2مشاع1.700.00056/500م20م18/700م
b4760فازیک اندیشه 3شرقی53دوم199مشاع1.603.00044م25م16م
b4795فازیک اندیشه خیابان اطلاعات60سوم2614مشاع1.290.00042م15م....220ت20م
b4802فازیک اندیشه خیابان 11غربی55سوم112+99اختصاصی1.550.00058/250م20م
b4803فازیک اندیشه خیابان 15غربی57دوم2913ندارد1.100.00042/700م20مسندآزاد
b4805فازیک اندیشه خیابان بین 12و13 غربی تقاطع معلم52دوم198اختصاصی1.600.00053/200م20م10م
b4812فازیک اندیشه خیابان 10شرقی58سوم216*23مشاع1.650.00062/700م16م.200ت17م
b4824فازیک اندیشه خیابان 12غربی58دوم166-7مشاع1.430.00030م20م33م
b4828فازیک اندیشه خیابان 12غربی57سوم19+69مشاع واقعی1.280.00056/960م8م.250ت
b4837فازیک اندیشه خیابان 4شرقی56سوم120 سه بلوک9اختصاصی1.400.00058/900م14/500م.180ت
b4838فازیک اندیشه خیابان 10غربی52دوم1610-12مشاع1.346.00025م25م20م
b4853فازیک اندیشه خیابان 7yvfd53همکف1512مشاع1.420.00050/260م25مسندآزاد
b4865فازیک اندیشه خیابان 14غربی51سوم199مشاع1.200.00023/200م20م18م
b4866فازیک اندیشه خیابان 15غربی58دوم1912مشاع1.300.00046/400م22م
b4869فازیک اندیشه خیابان 6شرقی52اول130نوسازمشاع2.000.00044م25م35م
b4871فازیک اندیشه خیابان 10غربی54سوم21512ندارد1.440.00025/760م25م27م
b4875فازیک اندیشه خیابان 9شرقی55دوم216*35مشاع1.790.00023/450م25م50م
b4877فازیک اندیشه خیابان اطلاعات51سوم198مشاع1.600.00051/600م15م.180ت15م
b4879فازیک اندیشه خیابان 10غربی51سوم112*23مشاع1.750.00051/250م22م16م
b4876فازیک اندیشه خیابان اطلاعات55دوم2810مشاع1.670.00050/350م25م16/500م
b4895فازیک اندیشه خیابان 5غربی54سوم298اختصاصی1.700.00046/400م25م15م
b4902فازیک اندیشه خیابان 9غربی60دوم21212مشاع واقعی1.500.00045م25م20م
b4905فازیک اندیشه خیابان 12غربی58سوم165اختصاصی1.600.00053/800م25م14م
b4908فازیک اندیشه خیابان 10غربی51سوم19*2واحد9مشاع واقعی1.550.00027/050م20م32م
b4931فازیک اندیشه 5شرقی55سوم198ندارد1.650.00052/750م25م13م
b4947فازیک اندیشه 12غربی54دوم2610مشاع واقعی1.519.00057م25مسندآزاد
b4959فازیک اندیشه 13شرقی54سوم19*211مشاع1.389.00032م13م.60ت30م
b4961فازیک اندیشه 11شرقی54سوم19+610-11مشاع1.400.00050/600م25مسندآزاد
b4965فازیک اندیشه خیابان 12شرقی57سوم2912اختصاصی1.350.00038/950م25م13م
b4969فازیک اندیشه خیابان 3غربی60دوم1514مشاع1.400.00048م28م
b4970فازیک اندیشه خیابان 10غربی51اول19*28مشاع باریموت1.550.00064/850م15م.50تسندآزاد
b4975فازیک اندیشه خیابان 12غربی52/33سوم1610مشاع1.350.00045/646م25مسندآزاد
b4989فازیک اندیشه خیابان یکم شرقی58سوم11213اختصاصی1.550.00064/900م25مسندآزاد
b4992فازیک اندیشه خیابان 5شرقی54اول194مشاع واقعی1.500.00048م18م15م
b5001فازیک اندیشه خیابان 8شرقی59سوم21212مشاع1.360.00040/740م25م14/500م
b5004فازیک اندیشه خیابان 12غربی56اول2124اختصاصی1.600.00067/600م22مسندآزاد
b5005فازیک اندیشه خیابان 14غربی53دوم197-8مشاع1.400.00045/200م17م12م
b5008فازیک اندیشه خیابان 12غربی58دوم268ندارد1.520.00083/160م5م. 350تسندآزاد
b5009 فازیک اندیشه خیابان 2غربی58اول169مشاع واقعی1.700.00023/600م25م50م
b5012فازیک اندیشه خیابان اطلاعات51سوم196مشاع1.800.00052/800م25م14م
b5021فازیک اندیشه خیابان شاهد غربی605218نوسازاختصاصی2.000.00092م28مسندآزاد
b5026فازیک اندیشه خیابان 7شرقی51دوم116*210مشاع1.600.00037/600م14م.70000ت30م
b5038فازیک اندیشه خیابان یکم شرقی58سوم11213اختصاصی1.448.00056م28مسندآزاد
b5045فازیک اندیشه خیابان 8شرقی59سوم21212اختصاصی1.355.00041م25م14م
b5046فازیک اندیشه خیابان 8شرقی55اول1612اختصاصی1.545.00060م25مسندآزاد
b5049فازیک اندیشه خیابان دهم شرقی58سوم268اختصاصی1.500.00063م18م
b5056فازیک اندیشه خیابان یکم شرقی56دوم110+128اختصاصی1.400.00049/400م19م10م
b5062فازیک اندیشه خیابان 13غربی51سوم1912مشاع1.373.00056/023م14مسندآزاد
b5069فازیک اندیشه خیابان 15غربی55سوم1610مشاع1.400.00052/500م14/500م.250ت10م
b5070فازیک اندیشه خیابان یکم شرقی52سوم11213اختصاصی1.400.00031/800م25م16م
b5074فازیک اندیشه خیابان 9غربی59اول268اختصاصی1.650.00061/350م25م11م
b5078فازیک اندیشه خیابان دوم شرقی57دوم112*212اختصاصی1.450.00042/650م25م15م
b5081فازیک اندیشه خیابان سوم غربی58دوم19*410مشاع واقعی1.550.00079/900م10م.300تسندآزاد
b5084فازیک اندیشه خیابان یکم غربی58دوم2610ندارد1.550.00052/900م25م12م
b5088فازیک اندیشه خیابان اطلاعات52.30اول1812ندارد1.600.00043/680م25م15م
b5094فازیک اندیشه خیابان 11شرقی55دوم112*27مشاع1.636.00069م6م.540ت15م
b5114فازیک اندیشه خیابان اول شرقی53اول19*610اختصاصی1.750.00047/750م25م20م
b5118فازیک اندیشه خیابان شاهدغربی57سوم1مجتمع2اختصاصی1.750.00071/750م28مسندآزاد
b5119فازیک اندیشه خیابان 5شرقی59چهارم148نوسازاختصاصی2.250.000107/750م25مسندآزاد
b5120فازیک اندیشه خیابان 10شرقی53دوم193ندارد1.650.00070/450م7م.370ت10م
b5121فازیک اندیشه خیابان 3شرقی52سوم2613مشاع1.700.00010/400م28م50م
b5125فازیک اندیشه خیابان 4غربی52دوم1137مشاع1.830.00025/160م20م50م
b5139فازیک اندیشه خیابان 9شرقی55سوم1216مشاع واقعی1.455.00041م19م20م
b5140فازیک اندیشه خیابان 12غربی53اول164اختصاصی1.850.00076م7م.370ت15م مهر
b5141فازیک اندیشه خیابان 8شرقی56اول1152/5اختصاصی2.000.00071م21م.100ت20م
b5143فازیک اندیشه خیابان بین 13و14غربی60دوم2910اختصاصی1.470.00062/700م18/500م
b5151فازیک اندیشه خیابان 11غربی54سوم212*23اختصاصی2.100.00073/400م25م15م مهر
b5152فازیک اندیشه خیابان 8شرقی56اول1122اختصاصی2.000.00069م23م20م
b5198فازیک اندیشه خیابان 3شرقی54اول1607اختصاصی1.650.00031/100م25م33م
b5198فازیک اندیشه خیابان 12غربی53اول1245اختصاصی1.750.00052/750م25م15م
b5201فازیک اندیشه خیابان سوم شرقی52سوم2614مشاع1.700.00018/400م20م50م
b5205فازیک اندیشه خیابان 12غربی60دوم2610اختصاصی1.500.00051م25م.300ت14م
b5207فازیک اندیشه خیابان 8شرقی59سوم21212مشاع1.370.00042م25م14م
b5218فازیک اندیشه خیابان 11غربی51سوم2125اختصاصی1.960.00024/960م25م50م
b5222فازیک اندیشه خیابان 12غربی54دوم19*212اختصاصی1.390.00020م20م35م
b5226فازیک اندیشه خیابان 8شرقی53دوم196اختصاصی1.700.00063/100م27مسندآزاد
b5230فازیک اندیشه خیابان 6غربی55دوم112*210مشاع1.700.00033/500م25م35م
b5238فازیک اندیشه خیابان 11غربی55سوم112+910اختصاصی1.640.00060م25م
b5241فازیک اندیشه خیابان 4غربی52سوم187مشاع1.615.00045/980م25م13م
b5246فازیک اندیشه خیابان 4غربی51سوم198مشاع1.400.00051/400م5م. 420ت15م
b5248فازیک اندیشه خیابان یکم غربی51اول299مشاع1.750.00061/250م20م
b5250فازیک اندیشه خیابان دوم شرقی60سوم2913اختصاصی1.400.00056م28مسندآزاد
b5256فازیک اندیشه خیابان سوم شرقی58اول2912مشاع1.450.00058/100م6م.500ت20م
b5257فازیک اندیشه خیابان 2شرقی60سوم2912اختصاصی1.400.00054م30مسندآزاد
b5259فازیک اندیشه خیابان 6شرقی52دوم185اختصاصی1.700.00043/400م25م20م
b5261فازیک اندیشه خیابان شاهدشرقی53دوم11212مشاع1.700.00025/100م25م40م
b5265فازیک اندیشه خیابان 14غربی55سوم1914مشاع1.300.00025/500م26م20م
b5273فازیک اندیشه خیابان معلم60سوم112نوسازاختصاصی2/200.000102م30مسندآزاد
b5277فازیک اندیشه خیابان 10غربی52چهارم116نوسازاختصاصی2.400.00049/800م25م50م
b5278فازیک اندیشه خیابان سوم شرقی58اول2912مشاع1.380.00032م28م20م
b5279فازیک اندیشه خیابان 5شرقی52دوم1124اختصاصی1.950.00056/400م25م20م
b5285فازیک اندیشه خیابان 10غربی52دوم19*28-9اختصاصی1.673.00029م28م30م
b5286فازیک اندیشه خیابان سوم غربی57اول288اختصاصی1.750.00058/750م22م19م
b5290فازیک اندیشه خیابان معلم58سوم2127ندارد1.350.00048/300م30مسندآزاد
b5301فازیک اندیشه خیابان 5غربی58/60دوم2515مشاع1.700.00064.620م35مسندآزاد
b5303فازیک اندیشه خیابان 2غربی54دوم19+128اختصاصی1.900.00052.600م25م25م
b5304فازیک اندیشه خیابان یکم غربی57سوم2612مشاع واقعی1.720.00018م30م50م
b5311فازیک اندیشه خیابان دوم شرقی54اول194اختصاصی1.950.00080/300م25مسندآزاد
b5313فازیک اندیشه خیابان 6شرقی51اول19*22اختصاصی2.050.00044/550م25م35م
b5321فازیک اندیشه خیابان 6شرقی60سوم1128اختصاصی1.600.00066م30مسندآزاد
b5331فازیک اندیشه خیابان 9شرقی53سوم1122مشاع1.800.00070/400م25مسندآزاد
b5337فازیک اندیشه خیابان یکم شرقی52/5اول1910اختصاصی1.750.00063/800م28مسندآزاد
b5339فازیک اندیشه خیابان یکم شرقی52/5اول1910اختصاصی1.750.00066/875م25مسندآزاد
b5341فازیک اندیشه خیابان 4غربی52سوم196اختصاصی1.450.00050/400م25مسندآزاد
b5347فازیک اندیشه خیابان 8شرقی56دوم2126اختصاصی1.960.00083م27مسندآزاد
b5354فازیک اندیشه خیابان 4شرقی52اول1126ندارد1.650.00048/800م25م12م مهر
b5360فازیک اندیشه خیابان 12شرقی56دوم29*210مشاع واقعی1.550.00047م28م11م
b5365فازیک اندیشه خیابان معلم بین13و1452.80سوم1611-12اختصاصی1.500.00054/200م25مسندآزاد
b5366فازیک اندیشه خیابان دوم غربی56اول روبنما112+67-8مشاع1.750.00070م28مسندآزاد
b5355فازیک اندیشه خیابان 11غربی70اول21212اختصاصی1.785.00040م45م40م
b5356فازیک اندیشه خیابان 9غربی70دوم2410مشاع1.450.00056/500م45مسندآزاد
b5358فازیک اندیشه خیابان 14شرقی70دوم2612اختصاصی1.550.00073/500م35مسندآزاد
b5362فازیک اندیشه خیابان 12غربی66اول277مشاع1.500.00057م35م
b5371فازیک اندیشه خیابان 9شرقی55سوم باآسانسور212*38مشاع1.900.00029/500م25م50م
b5372فازیک اندیشه خیابان 14غربی56سوم1913مشاع1.267.00021م30م20م
b5377فازیک اندیشه خیابان میدان گودی 55اول195مشاع واقعی1.650.00058/750م23م
b5386فازیک اندیشه خیابان 10شرقی56سوم19*28مشاع1.600.00049/600م30م10م
b5393فازیک اندیشه خیابان 10غربی51چهارم19*28مشاع1.650.00068/150م16مسندآزاد
b5394فازیک اندیشه خیابان 9شرقی55دوم14بلوک7مشاع1.909.00023م25م60م
b5399فازیک اندیشه خیابان 10غربی55سوم112*24اختصاصی1.900.00062/500م28م14م
b5409فازیک اندیشه خیابان 7غربی57اول11212اختصاصی1.550.00042/350م30م16م
b5414فازیک اندیشه خیابان بین 6و7غربی55اول196اختصاصی1.800.00056م26م17م
b5427فازیک اندیشه خیابان 5غربی54اول1610مشاع1.600.00046/400م25م15م
b5450فازیک اندیشه خیابان 12شرقی60دوم29*214اختصاصی1.500.00060م30مسندآزاد
b5455فازیک اندیشه خیابان مدرس 4و5شرقی58اول198اختصاصی2.000.00086م30مسندآزاد
b5463فازیک اندیشه خیابان 10غربی55اول2810ندارد1.450.00046/750م28م
b5477فازیک اندیشه خیابان 12غربی58سوم269اختصاصی1.700.00020/600م28م50م
b5480فازیک اندیشه خیابان 11غربی53دوم293اختصاصی1.950.00061/350م27م15م
b5481فازیک اندیشه خیابان 10غربی57چهارم1163اختصاصی2.250.00098/250م30مسندآزاد
b5484فازیک اندیشه خیابان شاهدغربی59اول2910-12اختصاصی1.750.00075/250م28مسندآزاد
b5485فازیک اندیشه خیابان 9غربی60سوم2610مشاع1.520.00052/200م27م12م
bفازیک اندیشه خیابان
bفازیک اندیشه خیابان