لیست فروش آپارتمان شهرک مریم و شهرک امید

لیست فروش آپارتمان شهرک مریم و شهرک امید


کدمنطقه-محله متراژطبقهخوابتعداد واحدسال ساختپارکینگقیمت متری- توماننقدیرهنوام
m4713فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش.مریم خ درختی791و2و3263اختصاصی1.620.00079م35م14م مهر
m4712فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش.مریم شهدای گمنام64اول168مشاع1.300.00065م18مسندآزاد
m4711فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش.مریم خ باران61اول265ندارد1.300.00042م20م15م
m4708فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش.مریم عطار80دوم264-5اختصاصی1.350.00073م35مسندآزاد
m4703فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش.مریم سعدی61دوم169ندارد1.250.00035/250م25م19م
m4695فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش.مریم خ رحمن74سوم266مشاع1.300.00047م35م14م
m4690فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش.مریم خ سعدی40سوم1283مشاع واقعی1.550.00024م18م20م
m4689فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش.مریم پاییزان56/89دوم193اختصاصی1.830.00066/944م17م20م مهر
m4686فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش.مریم حافظ77دوم264اختصاصی1.535.00076م25م17م
m4674فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش.مریم سعدی1172/52910اختصاصی1.282.000100م50مسندآزاد
m4668فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش.مریم حافظ85سوم26نوسازاخنصاصی1.700.00086/500م38م20م
m4664فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش.مریم بلوارامام50دوم193ندارد1.300.00044م17م17م
m4661فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش.مریم درختی782و3263اختصاصی1.650.00073م35م20م
m4650فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش.مریم عطار51دوم193مشاع1.550.00036/500م20م20م
m46498فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش.مریم خ رودکی50دوم193ندارد1.300.00033م15م17م
m4645فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش.مریم حافظ73سوم266مشاع1.300.00044/900م30م20م
m4644فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش.مریم گلزار74اول266مشاع1.280.00058/700م20م16م
m4643فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش.مریم خ نرگس60دوم293-4اختصاصی1.583.00050م25م20م مهر
m4639فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش.مریم رودکی77سوم264-5مشاع1.610.00079م25م20م
m4627فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش. مریم سعدی 61دوم168-9مشاع واقعی1.311.00040م20م20م
m4621فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش. مریم دانش67سوم2164ندارد1.400.00025م24م45م
m4615فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش. مریم سعدی85سوم21410اختصاصی1.200.00083م20مسندآزاد
m4612فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش. مریم لاله77اول265مشاع1.560.00070/120م30م20م مهر
m4610فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش. مریم سعدی85سوم21410اختصاصی1.175.00075/875م24مسندآزاد
m4559فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش. مریم 58سوم163اختصاصی1.450.00059/100م25مسندآزاد
m4556فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش. مریم دانش72سوم264اختصاصی1.200.00051/400م35مسندآزاد
m4554فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش. مریم خ سعدی40اول18نوسازاختصاصی1.600.00030م16م16م
m4552فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش. مریم گمنام59سوم آسانسور112نوسازندارد1.550.00067/450م24مسندآزاد
m4548فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش. مریم حافظ38اول112نوسازمشاع واقعی2.263.00020م16م50م
m4531فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش. مریم ک مومن55سوم1405-6مشاع واقعی1.250.00027/750م25م16م مهر
m4529فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش. مریم کوثر453اول193اختصاصی1.650.00048/450م22م17م
m4517فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش. مریم سعدی55اول112*22مشاع1.490.00052م14م16م
m4484فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش. مریم دانش41دوم194اختصاصی1.700.00031/700م20م18م مهر
m4454فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش. مریم خ بهاران73چهارم28نوسازمشاع واقعی1.550.00083/150م30مسندآزاد
m4428فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش. مریم پردیس75سوم266اختصاصی1.360.00055م30م17م
m4413فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش. مریم گمنام65سوم265ندارد1.461.00033م27م35م
m4404فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش. مریم دانش70چهارم2151اختصاصی1.750.00092/500م30مسندآزاد
m4394فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش. مریم کوثر581دوم268اختصاصی1.500.00073/500م35م13م
m4382فازیک اندیشه بلوارطالقانی ش. مریم بلوارامام58سوم1123ندارد1.450.00044/100م20م20م مهر
m4728فازیک اندیشه شهرک مریم بلوار امام خمینی70اول263مشاع1.357.00090مسندآزاد
m4742فازیک اندیشه شهرک مریم خ شهرداری70سوم263-4مشاع1.500.00065م20م20م
m4747فازیک اندیشه شهرک مریم پردیس 173سوم266اختصاصی1.333.00049م35م16م
4722فازیک اندیشه شهرک امید خ ارتش42پنجم1مجتمع2مشاع واقعی1.654.00017/500م17م35م
4721فازیک اندیشه شهرک امید خ ارتش46ششم1مجتمع2اختصاصی1.739.00010م20م50م
4715فازیک اندیشه شهرک امید خ ارتش73دوم2مجتمع2اختصاصی1.750.00067م25م35م
4709فازیک اندیشه شهرک امید کوثر150دوم1122مشاع1.400.00030م15م25م
4699فازیک اندیشه شهرک امید بین 1و2 غربی طالقانی76دوم269ندارد1.100.00053/600م10م
4698فازیک اندیشه شهرک امید خ ارتش88.33اول2مجتمع3اختصاصی1.100.00077/163م20مسندآزاد
4679فازیک اندیشه شهرک امید 1.700.00075اول264اختصاصی 3خودرو1.700.00070/500م32م25م
4671فازیک اندیشه شهرک امید خ ارتش42پنجم1مجتمع2مشاع واقعی1.650.00014/300م20م35م
4656فازیک اندیشه شهرک امید کوچه آتشنشانی64ششم1مجتمع2اختصاصی1.310.00036/800م20م20م
4654فازیک اندیشه شهرک امید خ مبین73هشتم2مجتمعنوسازاختصاصی1.750.00069م35م20م
4641فازیک اندیشه شهرک امید خ کوثر73هشتم2مجتمعنوسازاختصاصی1.650.00065/450م35م20م
4629فازیک اندیشه شهرک امید خ ارتش49پنجم1مجتمع2اختصاصی1.632.00030م15م35م
4628فازیک اندیشه شهرک امید کوثر266دوم264-5اختصاصی1.700.00075م20م16م
4618فازیک اندیشه شهرک امید خ ارتش46اول1مجتمع2اختصاصی1.695.00025م18م35م
4616فازیک اندیشه شهرک امید خ ارتش42پنجم1مجتمع2مشاع1.666.00018م17م35م
4607فازیک اندیشه شهرک امید کوثر252سوم194مشاع1.400.00040/800م18م14م مهر
4600فازیک اندیشه شهرک امید خ ارتش50سوم1مجتمع2نداردتوافقیتوافقی15م35م
4598فازیک اندیشه شهرک امید بلوارطالقانی65اول212نوسازمشاع1.800.00072م25م20م مهر
4597فازیک اندیشه شهرک امید خ ارتش68اول2مجتمع2اختصاصی1.400.00035م12م35
4560فازیک اندیشه شهرک امید خ ارتش45ششم1مجنمع2مشاع واقعی1.500.00052/500م15مسندآزاد
4562فازیک اندیشه روبروی 5غربی خ ابزار711و21و26نوسازندارد1.700.00085/700م35مسندآزاد
4553فازیک اندیشه شهرک امید خ ارتش50دوم1مجتمع2اختصاصی1.550.00035/500م17م25م
4550فازیک اندیشه شهرک امید خ مبین58پنجم1مجتمعنوسازاختصاصی1.550.00051/900م18م20م
4549فازیک اندیشه شهرک امید خ ارتش50سوم1مجتمع2اختصاصی1.550.00034/500م18م25م
4547فازیک اندیشه شهرک امید خ ارتش50دوم1مجتمع2اختصاصی1.550.00042/500م10م25م
4536فازیک اندیشه شهرک امید خ ارتش46اول1مجتمع2ندارد1.750.00019/500م11م 150ت اجاره50م
4535فازیک اندیشه شهرک امید خ مبین58هفتم1مجتمعنوسازاختصاصی1.650.00050/700م25م20م
4534فازیک اندیشه شهرک امید خ کوی آتشنشانی78پنجم2مجتمع3اختصاصی1.300.00057م30م16م مهر
4530فازیک اندیشه شهرک امید خ 7و8غربی76سوم298ندارد1.350.00050/350م35م17م
4522فازیک اندیشه شهرک امید خ یاس143دوم1مجنمع2اختصاصی1.600.00032/800م16م20م
4514فازیک اندیشه شهرک امید خ کوثر258/18پنجم1مجنمع1اختصاصی1.670.00031م21م45م
4504فازیک اندیشه شهرک امید خ ارتش47پنجم1مجتمع1اختصاصیتوافقیتوافقی25م20م
4503فازیک اندیشه شهرک امید خ مبین56اول1مجتمع1ندارد1.400.00033/400م25م20م
4498فازیک اندیشه شهرک امید خ طالقانی بین13و14غربی42اول1123مشاع1.761.00037م17م20م
4493فازیک اندیشه شهرک امید خ کوثر175اول284اختصاصی1.440.00053م35م20م
4455فازیک اندیشه شهرک امید خ کوثر250پنجم1مجتمع2اختصاصی1.700.00047م9م 270ت20م
4444فازیک اندیشه شهرک امید خ ارتش50.50ششم1مجتمع2اختصاصی1.580.00023م17م40م
4431فازیک اندیشه شهرک امید کوی آتشنشانی63/50سوم1مجتمع1اختصاصی1.400.00048/725م4م 400ت20م مهر
4322فازیک اندیشه کوثر277اول265اختصاصی1.350.00067م23م14م
4420فازیک اندیشه کوی آتش نشانی81چهارم2مجتمع3اختصاصی1.600.00075م35م20م
4411فازیک اندیشه شهرک امید خ ارتش39هفتم1مجتمع2مشاع1.700.0005/300م16م45م
4408فازیک اندیشه شهرک امید کوثر143سوم1123-4ندارد1.650.00031م4م 325ت25م
4526فازیک اندیشه شهرک امید بحر طالقانی بین 6و7غربی76سوم298ندارد1.300.00043/800م35م20م
4729فازیک اندیشه شهرک امید خ کوثر260اول1مجتمع2اختصاصی1.750.00050م5م 400ت50م
4738فازیک اندیشه شهرک امید خ کوثر251سوم1مجتمع2اختصاصی1.568.000 40م20م20م
4745فازیک اندیشه شهرک امید خ کوثر248سوم1مجتمع1اختصاصی1.729.00014/992.م18م40م
4746فازیک اندیشه شهرک امید خ آتش نشانی63.5سوم1مجنمع3اختصاصی1.350.00061م4م 400ت20م مهر
4750فازیک اندیشه شهرک امید خ مبین38اول1مجتمع2اختصاصی1.600.00033/800م7م 300ت20م
m4764فازیک اندیشه شهرک مریم کوثر247سوم194مشاع1.550.00029/850م23م20م مهر
m4772فازیک اندیشه شهرک مریم خ ولایت68دوم265اختصاصی1.588.00083م25مسندآزاد
m4774فازیک اندیشه شهرک مریم نرگس 380اول263اختصاصی1.437.00070م30م15م
4768فازیک اندیشه بلوارطالقانی خ ارتش42اول1مجتمع2اختصاصی1.738.00014م14م45
4771فازیک اندیشه خ مبین 49.23اول1مجتمع3اختصاصی1.685.00015م18م50م
4779فازیک اندیشه شهرک امید یاس 140اول1مجتمع2مشاع واقعی2.000.00050م5م....430ت25م
4778فازیک اندیشه طالقانی کوثر 58دوم1مجتمع1ندارد1.600.00039/800م18م35م
m4780فازیک اندیشه شهرک مریم سعدی854اول194مشاع1.500.00048م18م15م
m4782فازیک اندیشه شهرک مریم 73سوم246ندارد1.369.00070م30مسندآزاد
m4788فازیک اندیشه شهرک مریم 57دوم193اختصاصی1.631.00056م17م20 م مهر
m4790فازیک اندیشه شهرک مریم 72اول266مشاع1.347.00074م3م پیش. 500ت 20م
m4791فازیک اندیشه شهرک مریم 68دوم265اختصاصی1.500.00059م25م18م
m4804فازیک اندیشه شهرک مریم 64اول168مشاع1.300.00065/200م18مسندآزاد
m4811فازیک اندیشه شهرک مریم 55اول114+133مشاع1.490.00051/950م14م16م
4784فازیک اندیشه شهرک امید52اول1مجتمع3اختصاصی1.600.00033م17م33م
m4787فازیک اندیشه شهرک مریم76اول262اختصاصی1.736.00062م35م35م
4792فازیک اندیشه شهرک امید56سوم193اختصاصی1.600.00049/600م22م18م مهر
4796فازیک اندیشه شهرک امید100اول2مجتمع3اختصاصی1.300.00063م50م17م
4799فازیک اندیشه شهرک امید33دوم1مجتمع2اختصاصی1.850.00013م13م35م
4800فازیک اندیشه شهرک امید58هفتم1مجتمع2ندارد1.450.00024م15م پیش. 60ت45م
4826فازیک اندیشه شهرک امید56سوم193اختصاصی1.607.00047م25م18م
m4787فازیک اندیشه شهرک مریم76اول262اختصاصی1.736.00062م35م35م
m4819فازیک اندیشه شهرک مریم76چهارم2مجتمع3مشاع1.200.00046/200م25م20م
4835فازیک اندیشه شهرک امید49دوم1مجتمع3اختصاصی1.720.00051/280م20م13م مهر
4836فازیک اندیشه شهرک امید52پنجم1مجتمع3اختصاصی1.700.00028/400م25م35م
m4832فازیک اندیشه شهرک مریم74اول264-5اختصاصی1.550.00059م35م20م
m4844فازیک اندیشه شهرک مریم 89چهارم21410اختصاصی1.235.00064/915م45مسندآزاد
m4845فازیک اندیشه شهرک مریم50اول192-3مشاع1.650.00077/500م5م.380تسندآزاد
4850فازیک اندیشه شهرک امید4741مجتمع3مشاع1.542.0007/500م15م50م
4855فازیک اندیشه شهرک امید5851مجتمع2اختصاصی1.570.00026م20م45م
4859فازیک اندیشه شهرک امید4831مجتمع2اختصاصی1.700.00021/600م20م40م
4861فازیک اندیشه شهرک امید4462مجتمع2اختصاصی1.600.00023م16م42م
4868فازیک اندیشه شهرک امید5851مجتمع2اختصاصی1.550.00024/900م20م45م
4882فازیک اندیشه شهرک امید4721مجتمع2اختصاصی1.550.00037م16م19م
m4851فازیک اندیشه شهرک مریم6011610مشاع1.333.00064م16مسندآزاد
m4852فازیک اندیشه شهرک مریم593112نوسازندارد1.650.00077/350م20مسندآزاد
m4857فازیک اندیشه شهرک مریم682267اختصاصی1.500.00055م17م30م
m4870فازیک اندیشه شهرک مریم512194مشاع1.500.00038/500م18م20م
m4874فازیک اندیشه شهرک مریم743268اختصاصی1.200.00041م28م20م
m4885 فازیک اندیشه شهرک مریم8032114-5اختصاصی1.125.00039م15م36م
m4904فازیک اندیشه شهرک مریم703263اختصاصی1.500.00063م22م20م
4884فازیک اندیشه شهرک امید5741مجتمع2مشاع باکرایه1.500.00030م20م35م
4887فازیک اندیشه شهرک امید4771مجتمع3مشاع1.650.00022/550م20م35م
4888فازیک اندیشه شهرک امید60سوم1مجتمع2اختصاصی1.376.00040/560م22م20م
4889فازیک اندیشه شهرک امید70سوم2مجتمع3اختصاصی1.450.00053/500م28م20م
4893فازیک اندیشه شهرک امید5051مجتمع3اختصاصی1.540.00039م18م20م مهر
4894فازیک اندیشه شهرک امید60دوم296اختصاصی1.600.00066م20م10م
4899فازیک اندیشه شهرک امید5741مجتمع3مشاع1.700.00046م10م.200ت40م
4900فازیک اندیشه شهرک امید38سوم1مجتمع2اختصاصی1.600.00035/800م5م.330ت20م
4910فازیک اندیشه شهرک امید105اول2مجتمع3اختصاصی1.250.000104/250م7م.500ت20م
4011فازیک اندیشه شهرک امید58سوم1مجتمع3اختصاصی1.450.00050م20م15م
4926 فازیک اندیشه شهرک امید48اول1مجتمع2اختصاصی1.667.00042م18م20م
4939فازیک اندیشه شهرک امید33دوم1مجتمع1ندارد1.700.00011/100م18م27م
4945فازیک اندیشه شهرک امید562و31مجتمعنوسازاختصاصی1.550.00048/800م18م20م
m4928فازیک اندیشه شهرک مریم55دوم193مشاع1.545.00017م18م50م
m4942فازیک اندیشه شهرک مریم67دوم262مشاع1.650.00062/550م28م20م مهر
4949فازیک اندیشه شهرک امید55دوم1مجتمع2اختصاصی1.600.00018م19م50م
4950فازیک اندیشه شهرک امید5841مجتمع3اختصاصی1.300.00035/400م20م20م
m4974فازیک اندیشه شهرک مریم52دوم1123-4مشاع1.500.00043م16م19م
m4964فازیک اندیشه شهرک مریم70دوم264مشاع1.550.00058/500م30م20م
m4995فازیک اندیشه شهرک مریم54اول194مشاع واقعی1.500.00048م18م15م
m4998فازیک اندیشه شهرک مریم67سوم163-4اختصاصی1.750.00072/250م30م15م
4997فازیک اندیشه شهرک امید83دوم283ندارد1.750.000105/250م22م.400ت18م
5000فازیک اندیشه شهرک امید60سوم2106-7ندارد1.300.00056م4م.400ت18م
5002فازیک اندیشه شهرک امید41اول1مجتمع2مشاع1.500.00025م16م20م
m5016فازیک اندیشه شهرک مریم75سوم265ندارد1.400.00067م23م15م
m5024فازیک اندیشه شهرک مریم57اول192اختصاصی1.649.00068/993م25مسندآزاد
5015فازیک اندیشه شهرک امید47اول1مجتمع3اختصاصی1.595.00060م15مسندآزاد
m5040فازیک اندیشه شهرک مریم61سوم165مشاع1.410.00068م18مسندآزاد
m5043فازیک اندیشه شهرک مریم75دوم26نوسازاختصاصی1.650.00093م30مسندآزاد
5063فازیک اندیشه شهرک امید35/551مجتمع3ندارد1.650.00028/575م10م.50ت20م
5037فازیک اندیشه شهرک امید10052مجتمع4اختصاصی1.600.000111م30م.100ت19م
5053فازیک اندیشه شهرک امید50سوم1مجتمع2ندارد1.600.00038م7م.300ت35م
5048فازیک اندیشه شهرک امید5041مجتمع3مشاع1.700.00058م7م. 300ت20م
m5063فازیک اندیشه شهرک مریم40اول1122مشاع1.800.00012م15م45م
m5064فازیک اندیشه شهرک مریم68اول2166اختصاصی1.588.00055/984م12م.140ت30م
m5068فازیک اندیشه شهرک مریم81اول264مشاع1.550.00084/400م32م20م
5065فازیک اندیشه شهرک امید56سوم1مجتمع2ندارد1.400.00035/400م8م.280ت35م
5068فازیک اندیشه شهرک امید4851مجتمع3مشاع1.438.00020/024م14م35م
m5075فازیک اندیشه شهرک مریم71دوم263اختصاصی1.550.00062/050م13م.400ت35م
5077فازیک اندیشه شهرک امید64سوم268اختصاصی1.480.00074/700م5م.550ت15م
5079فازیک اندیشه شهرک امید54چهارم1مجتمع4اختصاصی1.600.00051/400م20م15م
5085فازیک اندیشه شهرک امید48دوم1مجتمع5اختصاصی1.680.00063/640م5م.500ت12م
m5089فازیک اندیشه شهرک مریم72اول263اختصاصی2.200.000118/400م20م.150ت20م
m5091فازیک اندیشه شهرک مریم58/5دوم262مشاع واقعی1.795.00045م25م35م
m5093فازیک اندیشه شهرک مریم54اول1124اختصاصی1.500.00042م25م14م
m5098فازیک اندیشه شهرک مریم45دوم1124مشاع1.450.00035/250م15م.55ت15م
m5116فازیک اندیشه شهرک مریم68دوم2166اختصاصی1.500.00027م25م50م
5115فازیک اندیشه شهرک امید46سوم1مجتمع2اختصاصی1.700.00038/200م20م20م
5122فازیک اندیشه شهرک امید57دوم130*24اختصاصی2.0000.00076م25م13م مهر
5127فازیک اندیشه شهرک امید80همکف2مجتمع8ندارد1.400.00027م40م45م
5133فازیک اندیشه شهرک امید59دوم115*43اختصاصی1.550.00048/450م25م18م
5136فازیک اندیشه شهرک امید45ششم1مجتمع3اختصاصی1.667.00025م15م35م
m5123فازیک اندیشه شهرک مریم58.6دوم23*34اختصاصی1.550.00045/830م25م20م
m5126فازیک اندیشه شهرک مریم73دوم2617اختصاصی1.400.00067/200م35مسندآزاد
m5129فازیک اندیشه شهرک مریم74سوم265اختصاصی1.350.00014/900م35م50م
m5131فازیک اندیشه شهرک مریم80و90اول.سوم263اختصاصی2.000.000120م.......80متری
140م.......90متری
40مسندآزاد
5146فازیک اندیشه شهرک امید46پنجم1مجتمع3اختصاصی1.800.00045/800م17م20م
5148فازیک اندیشه شهرک امید51/7471مجتمع2/5اختصاصی1.800.00023/132م20م50م
5153فازیک اندیشه شهرک امید45اول194مشاع1.778.00045م20م15م مهر
5155فازیک اندیشه شهرک امید40/80سوم1مجتمع3اختصاصی1.790.00020/032م18م35م
5163فازیک اندیشه شهرک امید75اول2مجتمع4اختصاصی1.200.00055م35مسندآزاد
5168فازیک اندیشه شهرک امید47ششم1مجتمع2اختصاصی1.800.00014/600م20م50م
m5165فازیک اندیشه شهرک مریم78سوم263اختصاصی1.600.00069/800م35م20م
m5176فازیک اندیشه شهرک مریم72اول268اختصاصی1.750.00081م35م10م
m5178فازیک اندیشه شهرک مریم67سوم266اختصاصی1.428.00065/676م20م10م
m5181فازیک اندیشه شهرک مریم114چهارم2119اختصاصی1.300.00048/200م--------------------------100م
5171فازیک اندیشه شهرک امید76اول2مجتمع3مشاع1.600.00066/600م35م20م
5175فازیک اندیشه شهرک امید74.43چهارم2مجتمع3اختصاصی1.550.00065/367م30م20م
5186فازیک اندیشه شهرک امید45ششم1مجتمع3اختصاصی1.822.00012م25م45م
m5214فازیک اندیشه شهرک مریم52سوم193ندارد1.500.00043م25م10م مهر
m5197فازیک اندیشه شهرک مریم851/521411اختصاصی1.300.00015/500م45م50م
m5217فازیک اندیشه شهرک مریم77دوم263-4ندارد1.495.00080م35مسندآزاد
m5227فازیک اندیشه شهرک مریم63اول267مشاع1.700.00029/100م28م50م
m5245فازیک اندیشه شهرک مریم45.8اول194اختصاصی1.750.00038/150م20م22م
m5249فازیک اندیشه شهرک مریم40سوم1254مشاع1.550.00025م20م17م مهر
5192فازیک اندیشه شهرک امید48اول1127مشاع1.600.00051/800م25مسندآزاد
5221فازیک اندیشه شهرک امید53دوم1مجتمعنوسازاختصاصی1.850.00038/050م25م35م
5228فازیک اندیشه شهرک امید69سوم2مجتمع4اختصاصی1.550.00078/950م28مسندآزاد
5229فازیک اندیشه شهرک امید40اول1مجتمع3اختصاصی2.000.00010م20م50م
5232فازیک اندیشه شهرک امید51اول1مجتمع3اختصاصی1.900.00041/900م20م35م
5237فازیک اندیشه شهرک امید45سوم1مجتمع3اختصاصی1.880.00029/600م20م35م
5247فازیک اندیشه شهرک امید43اول1مجتمع3مشاع1.750.00020/250م20م35م
M5254فازیک اندیشه شهرک مریم75اول268اختصاصی1.300.00062/500م35مسندآزاد
5251فازیک اندیشه شهرک امید68.52اول2مجتمع3اختصاصی1.750.00059/910م25م35م
5255فازیک اندیشه شهرک امید54دوم1مجتمع2اختصاصی1.550.00043/700م20م20م
5266فازیک اندیشه شهرک امید54دوم1مجتمعنوسازاختصاصی1.550.00038/700م25م20م
M5281فازیک اندیشه شهرک مریم60دوم165مشاع1.500.00020م30م40م
5282فازیک اندیشه شهرک امید47سوم1مجتمع3اختصاصی1.700.00039/900م20م20م
5287فازیک اندیشه شهرک امید45سوم1مجتمع2اختصاصی1.880.00028م22م35م
5298فازیک اندیشه شهرک امید54دوم1مجتمعنوسازمشاع1.500.00039م22م20م
m5306فازیک اندیشه شهرک مریم852/521412اختصاصی1.100.00058/500م20م15م
5308فازیک اندیشه شهرک امید66سوم2مجتمع3اختصاصی1.550.00047م23م32م
m5315فازیک اندیشه شهرک مریم55اول19نوسازمشاع2.000.00089م21مسندآزاد
5318فازیک اندیشه شهرک امید58پنجم1مجتمع3مشاع1.550.00051/900م18م20م
m5319فازیک اندیشه شهرک مریم872و4221نوسازاختصاصی2.000.000124م50مسندآزاد
m5327فازیک اندیشه شهرک مریم39دوم1122اختصاصی1.450.00021/550م15م20م
m5329فازیک اندیشه شهرک مریم48اول195مشاع1.666.00060م20مسندآزاد
5333فازیک اندیشه شهرک امید43دوم1مجتمع4اختصاصی1.450.00022/350م25م15م مهر
m5338فازیک اندیشه شهرک مریم48دوم111نوسازمشاع1.750.00015م19م50م
5352فازیک اندیشه شهرک امید65سوم2مجتمع3اختصاصی1.800.00065م20م23م
5359فازیک اندیشه شهرک امید66هفتم2مجتمع3اختصاصی1.700.00063/200م14م.260ت35م
5364فازیک اندیشه شهرک امید53سوم19نوسازندارد2.000.00071م21م14م
m5376فازیک اندیشه شهرک مریم60اول197مشاع1.300.00068م10م.350تسندآزاد
5368فازیک اندیشه شهرک امید46پنجم1مجتمع3اختصاصی1.700.00010/200م19م49م
5369فازیک اندیشه شهرک امید50.24اول1مجتمع3اختصاصی1.850.00022/944م20م50م
5376فازیک اندیشه شهرک امید50سوم1مجتمع3اختصاصی1.650.00057/500م25مسندآزاد
5391فازیک اندیشه شهرک امید53دوم1مجتمع3اختصاصی1.500.00040/500م27م12م مهر
5417فازیک اندیشه شهرک امید46اول1مجتمع3مشاع1.700.00027/200م11م40م
5423فازیک اندیشه شهرک امید4551مجتمع3اختصاصی1.934.00020م20م50م
M5424فازیک اندیشه شهرک مریم43اول1126مشاع1.700.00041م12م.180ت20م
R5428فازیک اندیشه شهرک رفاه60اول1910مشاع1.300.00053م15م.200ت10م
R5429فازیک اندیشه شهرک رفاه63سوم298مشاع1.429.00046م25م19م
M5432فازیک اندیشه شهرک مریم38سوم163-4ندارد1.570.00033/660م16م10م
M5433فازیک اندیشه شهرک مریم74.20اول266اختصاصی1.700.00061/140م25م40م
5447فازیک اندیشه شهرک امید65سوم1مجتمع5اختصاصی1.600.00063م25م16م
M5458فازیک اندیشه شهرک مریم107دوم212نوسازمشاع1.900.000138/300م65مسندآزاد
M5459فازیک اندیشه شهرک مریم70سوم263اختصاصی1.650.00055/50040م20م
M5465فازیک اندیشه شهرک مریم79سوم266مشاع1.519.00075م45مسندآزاد
M5466فازیک اندیشه شهرک مریم78اول267اختصاصی1.700.00082/600م50مسندآزاد
M5468فازیک اندیشه شهرک مریم75سوم196ندارد1.350.00044/250م45م12م
M5471فازیک اندیشه شهرک مریم75سوم265ندارد1.450.00048/750م45م15م
M5472فازیک اندیشه شهرک مریم69سوم267اختصاصی1.500.00062/500م28م13م
M5473فازیک اندیشه شهرک مریم82سوم268ندارد1.600.00086م45مسندآزاد
5456فازیک اندیشه شهرک امید125سوم3مجتمع3--------1.300.000102م60مسندآزاد