لیست فروش آپارتمان ۶۱تا۷۰ متر

لیست فروش آپارتمان ۶۱تا۷۰ متر


کدمنطقه-محلهمتراژطبقهخوابتعدادواحدسال ساختپارکینگقیمت مترینقدیرهنوام
c4749فازیک اندیشه خیابان9غربی66سوم26*210مشاع1.400.00087/400مسندآزاد
c4748فازیک اندیشه خیابان 11غربی67اول26*210مشاع1.411.00068م28مسندآزاد
c4718فازیک اندیشه 11شرقی68/35اول21212مشاع1.500.00074م28مسندآزاد
c4716فازیک اندیشه 13شرقی662/521210اختصاصی1.450.00052/700م25م18م
c4704فازیک اندیشه 12و13غربی خیابان معلم70دوم263اختصاصی1.700.00089م25م20م مهر
c4702فازیک اندیشه شاهدشرقی64سوم1613اختصاصی1.796.00090م25مسندآزاد
c4692فازیک اندیشه 9شرقی642/52128اختصاصی1.700.00066/800م30م12م
c4688فازیک اندیشه یکم غربی65اول1149اختصاصی1.500.00072/500م25مسندآزاد
c4687فازیک اندیشه سوم غربی65دوم279اختصاصی1.538.00079م21مسندآزاد
c4682فازیک اندیشه بین 14و15 تقاطع معلم70سوم2610ندارد1.200.00049م35مسندآزاد
c4680فازیک اندیشه 11غربی65دوم21012مشاع1.350.00055/750م24م20م
c4678فازیک اندیشه 5غربی62دوم2514مشاع1.400.00061/800م25مسندآزاد
c4672فازیک اندیشه 2و3غربی تقاطع موعود68سوم2710مشاع واقعی1.550.00075/400م30مسندآزاد
c4670فازیک اندیشه نبش معلم و11غربی70سوم297ندارد1.285.00070م20مسندآزاد
c4669فازیک اندیشه خیابان میلاد بین 1و2غربی68/5دوم2129مشاع واقعی1.600.00074/600م30م
c4663فازیک اندیشه خیابان 5غربی 62دوم2514مشاع1.370.00060م25مسندآزاد
c4658فازیک اندیشه 12شرقی65دوم12113اختصاصی1.150.00049/750م25مسندآزاد
c4657فازیک اندیشه 6غربی62/17سوم2123-4ندارد1.750.00069/700م25م14م
c4651فازیک اندیشه خیابان 5غربی62سوم268اختصاصی1.650.00077م25مسندآزاد
c4637فازیک اندیشه خیابان 5غربی65اول262مشاع2.100.00056/500م30م50م
c4631فازیک اندیشه خیابان 2شرقی63سوم266اختصاصی1.800.00068/400م25م20م
c4630فازیک اندیشه خیابان 12غربی64سوم196-7مشاع باریموت1.359.00069م18مسندآزاد
c4625فازیک اندیشه خیابان 10غربی67سوم2168اختصاصی1.455.00070/150م27مسندآزاد
c4619فازیک اندیشه خیابان اطلاعات.مطهری65سوم2811مشاع واقعی1.507.00068م30مسندآزاد
c4614فازیک اندیشه خیابان 5شرقی65دوم 298اختصاصی1.500.00060/500م25م12م
c4609فازیک اندیشه خیابان 4شرقی64دوم21214اختصاصی1.550.00072/200م27مسندآزاد
c4601فازیک اندیشه خیابان یکم شرقی68دوم26*25اختصاصی1.955.00095م30مسندآزاد
c4575فازیک اندیشه خیابان 11غربی65دوم21212اختصاصی1.350.00042/750م25م20م
c4561فازیک اندیشه خیابان 11غربی68نیم ط اول284-5ندارد1.600.00078/800م30مسندآزاد
c4546فازیک اندیشه خیابان 8غربی میدان معلم63/25دوم1614مشاع واقعی1.200.00041/900م25م
c4528فازیک اندیشه خیابان 12غربی70سوم2612مشاع1.300.00060م30مسندآزاد
c4518فازیک اندیشه خیابان 7غربی 63دوم2517اختصاصی1.460.00067م25مسندآزاد
c4510فازیک اندیشه خیابان شاهدشرقی65دوم28*26مشاع1.650.00068/25025م14م
c4509فازیک اندیشه خیابان 8شرقی61اول295اختصاصی1.800.00049م20م20م
c4500فازیک اندیشه خیابان 5شرقی65دوم285اختصاصی1.600.00064م28م12م
c4497فازیک اندیشه خیابان 8شرقی66اول1612مشاع1.300.00041/800م28م16م
c4495فازیک اندیشه خیابان 9 شرقی70اول265مشاع1.700.00067م35م17م مهر
c4494فازیک اندیشه خیابان 5غربی70دوم298اختصاصی1.450.00066/500م35مسندآزاد
c4490فازیک اندیشه خیابان 11شرقی567دوم2615اختصاصی1.641.00065م25م20م
c4485فازیک اندیشه خیابان 9شرقی60اول26*29مشاع1.450.00067م20مسندآزاد
c4478فازیک اندیشه خیابان 5غربی63اول1512ندارد1.350.00021/620م25م45م
c4477فازیک اندیشه خیابان شاهدشرقی70دوم2613مشاع1.400.00039م24م35م
c4759فازیک اندیشه خیابان شهرک صدف64اول257اختصاصی1.850.00089م21م
c4767فازیک اندیشه خیابان 3شرقی62دوم2610-11مشاع1.450.00051/900م20م18م
c4769فازیک اندیشه 11شرقی70دوم2811اختصاصی1.650.00082/500م33مسندآزاد
c4777فازیک اندیشه خ 4غربی64سوم167اختصاصی1.600.00061/400م25م16م
c4783فازیک اندیشه 9شرقی66دوم2612اختصاصی1.550.00054/300م25م23م
c4789فازیک اندیشه خ اطلاعات68دوم262/5مشاع2.058.00096م30م14م
c4794فازیک اندیشه اول 12شرقی67سوم215*28مشاع1.250.00055م25م
c4797فازیک اندیشه بین 4و5 غربی تقاطع معلم63سوم2617مشاع1.450.00066/350م25مسندآزاد
c4795فازیک اندیشه خیابان اطلاعات 60سوم2614مشاع1.290.00042م15م پیش. 220ت20م
c4801فازیک اندیشه خیابان 14غربی63دوم1610ندارد1.300.00050/900م23م
c4809فازیک اندیشه خیابان 5غربی62دوم266اختصاصی1.600.00064/200م25م10م
c4820فازیک اندیشه خیابان اطلاعات62اول1152مشاع2.000.00073م25م26م
c4823فازیک اندیشه خیابان نبش تقاطع معلم و11غربی70سوم296ندارد1.300.00071م20مسندآزاد
c4825فازیک اندیشه خیابان12شرقی65اول2612اختصاصی1.370.00065م17م.150تسندآزاد
C4829فازیک اندیشه خ 3شرقی63دوم2610اختصاصی1.476.00072م21مسندآزاد
C4841فازیک اندیشه خیابان 12شرقی67سوم2159مشاع واقعی1.200.00049/933م30م
C4842فازیک اندیشه خیابان 3شرقی61دوم2414مشاع1.400.00037/400م28م20م
c4848فازیک اندیشه خیابان 2غربی62دوم2610مشاع1.550.00060/100م20م16م
c4849فازیک اندیشه خیابان یکم شرقی65سوم2610اختصاصی1.675.00058/875م30م20م
c4863فازیک اندیشه خیابان 5شرقی68سوم265اختصاصی1.600.00078/800م30مسندآزاد
c4864فازیک اندیشه خیابان دهم شرقی70سوم2912مشاع1.428.00064/960م35مسندآزاد
c4868فازیک اندیشه خیابان دوم غربی70دوم285/5ندارد1.800.00088م23م.100ت15م
c4883فازیک اندیشه خیابان ابتدای 12غربی70سوم2613مشاع1.200.00049م35مسندآزاد
c4892فازیک اندیشه خیابان اول شاهدشرقی70سوم2915مشاع1.350.00059/500م35م سندآزاد
c4927فازیک اندیشه خیابان سوم غربی
64سوم2610مشاع1.641.00030م30م45م
c4933فازیک اندیشه خیابان 4غربی61دوم2253ندارد1.689.00058م25م20م
c4936فازیک اندیشه خیابان معلم بین 9و10غربی64دوم2مجتمعنوسازاختصاصی2.000.00068م30م30م
c4943فازیک اندیشه خیابان 10غربی64سوم21210اختصاصی1.531.00048م15م.300ت35م
c4955فازیک اندیشه خیابان 2غربی70سوم2615مشاع1.500.00061م35م
c4957فازیک اندیشه خیابان 5غربی62سوم2612اختصاصی1.613.00075م25مسندآزاد
c4962فازیک اندیشه خیابان 13شرقی662/521210اختصاصی1.450.00066م12م.390ت18م
c4963فازیک اندیشه خیابان 7شرقی64اول2612مشاع واقعی1.500.00071م25مسندآزاد
c4966 فازیک اندیشه خیابان 15غربی62دوم199اختصاصی1.371.00058م14م.200ت13م
c4967فازیک اندیشه خیابان 15غربی62سوم1910اختصاصی1.330.00062/460م20مسندآزاد
c4968فازیک اندیشه خیابان 2شرقی64اول265اختصاصی1.900.00075/600م28م18م
c4972فازیک اندیشه خیابان 6شرقی67سوم11513اختصاصی1.418.00067م28مسندآزاد
c4996فازیک اندیشه خیابان 3غربی64سوم2611مشاع1.650.00032/600م28م45م
c5003فازیک اندیشه خیابان 6غربی65اول2512مشاع1.650.00074/250م23م10م
c5010فازیک اندیشه خیابان خ معلم63اول2510اختصاصی1.600.00037/800م23م40م
c5011فازیک اندیشه خیابان 8غربی66اول269اختصاصی1.600.00075/600م30مسندآزاد
c5017فازیک اندیشه خیابان 12غربی64اول296مشاع1.450.00057/800م20م15م
c5022فازیک اندیشه خیابان 5غربی65دوم168مشاع1.500.00075/500م25مسندآزاد
c5023فازیک اندیشه خیابان دهم شرقی61دوم2713مشاع1.377.00017م25م42م
c5025فازیک اندیشه خیابان 12غربی70سوم2612مشاع1.150.00045/500م35مسندآزاد
c5028فازیک اندیشه خیابان 12غربی63سوم2610مشاع1.400.00056/200م24م
c5029 فازیک اندیشه خیابان 11غربی64*2دوم29*24اختصاصی1.900.00091م30مسندآزاد
c5030فازیک اندیشه خیابان 5شرقی70سوم21214مشاع1.400.00063م35مسندآزاد
c5032فازیک اندیشه خیابان 7غربی62دوم1610ندارد1.400.00040/800م28م18م
c5035فازیک اندیشه خیابان 5غربی62سوم2612اختصاصی1.645.00072م30مسندآزاد
c5044فازیک اندیشه خیابان دوم غربی65اول2612مشاع1.500.00052م28م17/500م
c5050فازیک اندیشه خیابان دوم غربی66اول268اختصاصی1.750.00087م28مسندآزاد
c5059فازیک اندیشه خیابان 11غربی70سوم26*29اختصاصی1.500.00037/500م27م20م
c5061فازیک اندیشه خیابان سوم غربی67سوم2128مشاع1.700.00073/900م30م10م
c5066 فازیک اندیشه خیابان 4شرقی70سوم298اختصاصی1.500.00080م25مسندآزاد
c5080فازیک اندیشه خیابان 6شرقی67سوم21513اختصاصی1.417.00066/939م28مسندآزاد
c5083فازیک اندیشه خیابان 5شرقی70سوم21214مشاع1.400.00063م35مسندآزاد
c5086فازیک اندیشه خیابان 12غربی65اول11214مشاع1.350.00052/750م28م
c5087فازیک اندیشه خیابان 13شرقی662/521212اختصاصی1.400.00049/400م25م18م
c5090فازیک اندیشه خیابان 10شرقی61دوم19*28مشاع1.639.00049/979م30م20م
c5099فازیک اندیشه خیابان 11غربی70سوم2128مشاع1.230.00044/400م25م16م
c5100فازیک اندیشه خیابان 4غربی68سوم2913اختصاصی1.397.00070م25مسندآزاد
c5112فازیک اندیشه خیابان یکم غربی70سوم2122اختصاصی2.100.000112م35مسندآزاد
c5124فازیک اندیشه خیابان یکم غربی63اول2410مشاع واقعی1.600.00058/800م28م14م
c5128فازیک اندیشه خیابان 4غربی70سوم2610ندارد1.570.00055/900م35م19م
c5130فازیک اندیشه خیابان 14غربی70اول263اختصاصی1.850.00059/50م35م35م
c5096فازیک اندیشه خیابان 10غربی64/84سوم285اختصاصی1.600.00081/244م22/500مسندآزاد
c5142فازیک اندیشه خیابان 4شرقی62اول2613اختصاصی1.580.00049/960م28م20م
c5145فازیک اندیشه خیابان 6غربی63دوم28*210اختصاصی1.850.00088/550م28مسندآزاد
c5150فازیک اندیشه خیابان 11غربی66همکف2515مشاع1.100.00052/600م5م.450ت15م
c5154فازیک اندیشه خیابان مدرس66/5سوم297مشاع1.700.00055/050م23م35م
c5160فازیک اندیشه خیابان بین 2و3غربی موعود64دوم2712ندارد1.500.00068م28مسندآزاد
c5162فازیک اندیشه خیابان یکم شرقی64سوم21212مشاع1.350.00045/400م28م13م
c5164فازیک اندیشه خیابان اطلاعات63اول163ندارد1.950.00077/850م30م15م
c5173فازیک اندیشه خیابان 7غربی68سوم2610ندارد1.400.00052/200م28م15م
c5174فازیک اندیشه خیابان 5غربی62سوم2610اختصاصی1.600.00071/200م28مسندآزاد
c5177فازیک اندیشه خیابان 12شرقی63سوم212*23ندارد1.746.00035م25م50م
c5193فازیک اندیشه خیابان شاهدشرقی69سوم2612مشاع1.450.00072/050م28مسندآزاد
c5223فازیک اندیشه خیابان سوم شرقی62دوم2712اختصاصی1.280.00049/360م30مسندآزاد
c5225فازیک اندیشه خیابان یکم شرقی61اول16*47مشاع1.600.00052/600م28م17م
c5233فازیک اندیشه خیابان 4غربی70سوم2610ندارد1.570.00056/900م35م18م
c5234فازیک اندیشه خیابان شاهدشرقی69سوم2614مشاع1.450.00070م30مسندآزاد
c5252فازیک اندیشه خیابان 9شرقی68سوم26+95مشاع1.700.00070/600م28م17م
c5253فازیک اندیشه خیابان 10شرقی61سوم2712اختصاصی1.480.00057/280م25م
c5262فازیک اندیشه خیابان 11غربی70سوم26+611اختصاصی1.550.00051/500م37م20م
c5268فازیک اندیشه خیابان 6شرقی63دوم2615اختصاصی1.500.00052/500م28م14م
c5271فازیک اندیشه خیابان سوم غربی62اول2913اختصاصی1.250.00053/500م10م.300ت14م
c2575فازیک اندیشه خیابان 9شرقی68سوم29+65مشاع1.700.00068/600م30م17م
c5276فازیک اندیشه خیابان 5غربی62سوم2610اختصاصی1.530.00064/860م30مسندآزاد
c5280فازیک اندیشه خیابان 4غربی61سوم2128مشاع1.650.00064/650م30م
c5283فازیک اندیشه خیابان 9شرقی68سوم26+95مشاع1.700.00068/600م30م17م
c5284فازیک اندیشه خیابان 11غربی62اول263مشاع1.850.00084/700م30مسندآزاد
c5291فازیک اندیشه خیابان یکم شرقی61.5اول26*28مشاع واقعی1.600.00042/250م30م20م
c5295فازیک اندیشه خیابان اول غربی65اول11410اختصاصی1.500.00067/500م30مسندآزاد
c5299فازیک اندیشه خیابان 6غربی64سوم268اختصاصی1.550.00042/200م35م22م
c5307فازیک اندیشه خیابان اول غربی66همکف1314مشاع1.300.00045/800م35م
c5309فازیک اندیشه خیابان 7شرقی65دوم2615اختصاصی1.650.00087/250م20م.300تسندآزاد
c5314فازیک اندیشه خیابان 5غربی62سوم2610اختصاصی1.500.00063م30مسندآزاد
c5324فازیک اندیشه خیابان 9شرقی68دوم2611-12مشاع1.397.00052م35م
c5330فازیک اندیشه خیابان 9غربی61دوم2126اختصاصی1.670.00071/870م30مسندآزاد
c5332فازیک اندیشه خیابان دوم غربی65سوم2912مشاع1.275.00052/250م30مسندآزاد
c5334فازیک اندیشه خیابان 9شرقی68سوم2156مشاع1.600.00056/800م35م17م
c5348فازیک اندیشه خیابان 9شرقی65سوم2615اختصاصی1.350.00058م30مسندآزاد
c5350فازیک اندیشه خیابان دوم غربی67سوم2610مشاع1.500.00069/500م24م
c5351فازیک اندیشه خیابان 9شرقی65سوم2614مشاع1.350.00057/750م30مسندآزاد
c5374فازیک اندیشه خیابان اطلاعات69سوم21112ندارد1.650.00064/850م35م14م
c5382فازیک اندیشه خیابان 4غربی70سوم2610ندارد1.570.00047م45م18م
c5388فازیک اندیشه خیابان بین 9و10غربی65سوم2613اختصاصی 2عدد1.415.00057م35مسندآزاد
c5392فازیک اندیشه خیابان 10غربی64.5اول2122ندارد1.900.00037/550م35م50م
c5395فازیک اندیشه خیابان 11غربی68.5دوم21211مشاع1.600.00074/600م35مسندآزاد
c5396فازیک اندیشه خیابان 5غربی62.5سوم268مشاع واقعی1.680.00015م30م60م
c5397فازیک اندیشه خیابان 11غربی70دوم21211مشاع1.600.00067م45مسندآزاد
c5402فازیک اندیشه خیابان اطلاعات65سوم2612مشاع واقعی1.650.00073م35م سندآزاد
c5403فازیک اندیشه خیابان 6شرقی66دوم2615اختصاصی1.500.00060/500م25م.60ت13500م
c5426فازیک اندیشه خیابان 8غربی 70اول2610مشاع1.800.00031م45م50م
c5430فازیک اندیشه خیابان 11شرقی68دوم21215اختصاصی1.750.00084م35مسندآزاد
c5431فازیک اندیشه خیابان 13شرقی65سوم29+63اختصاصی1.950.00078/950م28م20م مهر
c5435فازیک اندیشه خیابان 6غربی65اول2510مشاع1.350.00043/750م35م
c5336فازیک اندیشه خیابان 4غربی62اول2611اختصاصی2.000.00040م29م34م
c5437فازیک اندیشه خیابان 9غربی63دوم2514مشاع1.750.00036/250م35م39م
c5438فازیک اندیشه خیابان 8غربی70دوم2514مشاع1.800.00051م45م30م
c5440فازیک اندیشه خیابان 12شرقی65/5دوم215*213مشاع1.400.00036.700م35م20م
c5442فازیک اندیشه خیابان اطلاعات68دوم2917مشاع1.320.00029.760م35م25م
c5444فازیک اندیشه خیابان 13.14غربی61دوم2910اختصاصی1.443.00064.500م18م پیش.500ت
c5448فازیک اندیشه خیابان سوم شرقی67سوم263اختصاصی2.240.000112م38مسندآزاد
c5449فازیک اندیشه خیابان 8غربی68اول1514ندارد1.618.00065م10م پیش.450ت35م
c5474فازیک اندیشه خیابان معلم بین 13.14غربی70دوم264ندارد2.000.00080م40م20م
c5479فازیک اندیشه خیابان 15غربی70اول2611اختصاصی1.600.00067م45مسندآزاد
cفازیک اندیشه خیابان