اخبار

چک کردن به روز رسانی بازار

لیست فروش آپارتمان تا ۱۰۰متر

کدمنطقه-محلهمتراژطبقهخوابتعدادواحدسال ساختپارکینگقیمت مترینقدیرهنوام
d4751فازیک اندیشه خ 6شرقی72سوم29+63اختصاصی1.950.00035م35م20م
d4736فازیک اندیشه 9غربی72دوم2513اختصاصی1.600.00080م35مسندآزاد
d4730فازیک اندیشه بین 3و4غربی75اول289اختصاصی1.500.00077/500م35مسندآزاد
d4701فازیک اندیشه خیابان اول 9غربی78دوم2512اختصاصی1.500.00082م35مسندآزاد
d4691فازیک اندیشه خیابان اطلاعات80سوم288مشاع1.350.00038م40م30م
d4659فازیک اندیشه خیابان 10غربی75سوم2158اختصاصی1.600.00065م35م20م
d4653فازیک اندیشه خیابان 11غربی75سوم2127اختصاصی1.500.00060م35م17/500م
d4646فازیک اندیشه خیابان 8شرقی812/52911اختصاصی1.400.00081/400م27م
d4633فازیک اندیشه خیابان 11غربی75دوم21210اختصاصی1.650.00053/750م35م35م
d4613فازیک اندیشه خیابان 14غربی معلم75سوم26نوسازاختصاصی1.800.000103م32مسندآزاد
d4608فازیک اندیشه خیابان 9غربی71سوم2124-5اختصاصی2.000.000103م27م12م
d4603فازیک اندیشه خیابان 8غربی120سوم348اختصاصی1.550.000106م80مسندآزاد
d4595فازیک اندیشه خیابان 4غربی79اول2913مشاع1.350.00075م31م50م
d4551فازیک اندیشه خیابان 4غربی79اول2913مشاع1.500.00037/500م31م50م
d4502فازیک اندیشه خیابان 13شرقی78دوم2127اختصاصی1.897.000108م40مسندآزاد
d4474فازیک اندیشه خیابان 2غربی73دوم21212مشاع1.400.00032/200م25م45م
d4473فازیک اندیشه خیابان 12غربی70سوم2612مشاع1.300.00055م35مسندآزاد
d4469فازیک اندیشه خیابان 4شرقی85سوم26*211اختصاصی1.550.00085م45مسندآزاد
d4405فازیک اندیشه خیابان 8غربی98سوم2610اختصاصی1.850.00094/300م60م27م
d4398فازیک اندیشه خیابان 14غربی95-130اول .دوم2.38نوسازاختصاصی2.200.000149م .196م60م .90مسندآزاد
d4393فازیک اندیشه خیابان 2شرقی86سوم2610اختصاصی1.600.00092/600م45مسندآزاد
d4378فازیک اندیشه خیابان 4شرقی81دوم268اختصاصی1.550.00085/550م40مسندآزاد
d4376فازیک اندیشه خیابان 15غربی77دوم295ندارد1.350.00060م30م14م
d4370فازیک اندیشه خیابان انتهای گلنوش78اول261ندارد1.700.00057/600م35م40م
d4356فازیک اندیشه خیابان 15غربی کوی عادل75سوم2613ندارد1.050.00048/750م30مسندآزاد
d4338فازیک اندیشه خیابان 13غربی75دوم261/5اختصاصی2.000.000123م27مسندآزاد
d4337فازیک اندیشه خیابان 9غربی83اول2123ندارد1.700.000101/100م40مسندآزاد
d4286فازیک اندیشه خیابان 13 غربی78سوم254ندارد1.600.00069/800م35م20م
d4285فازیک اندیشه خیابان معلم بین 7و8غربی71اول265ندارد1.700.00077/700م30م13م
d4269فازیک اندیشه خیابان 10شرقی80سوم291مشاع1.900.00062م40م50م
d4268فازیک اندیشه خیابان 13و14غربی75دوم26نوسازاختصاصی2.000.000115م35مسندآزاد
d4238فازیک اندیشه خیابان شاهدغربی75سوم298اختصاصی1.680.00096م30مسندآزاد
d4237فازیک اندیشه خیابان 3غربی80سوم2125مشاع1.550.00074م30م20م
d4220فازیک اندیشه خیابان 1شرقی73سوم241/5ندارد1.800.00081/400م25م25م
d4218فازیک اندیشه خیابان 12غربی80اول265اختصاصی1.550.00089م35مسندآزاد
d4211فازیک اندیشه خیابان معلم بین 7و8 غربی73اول265مشاع1.698.00076م35م13م
d4203فازیک اندیشه خیابان 13و14غربی خ گلنوش73سوم264اختصاصی1.720.00075/560م30م20م
d4200فازیک اندیشه خیابان 5شرقی78سوم26نوسازاختصاصی2.150.000132/700م35مسندآزاد
d4199فازیک اندیشه خیابان 1شرقی133-133اول-دوم332ندارد1.800.000134/400م60م45م
d4198فازیک اندیشه خیابان 1غربی71چهارم2163مشاع2.000.00092م30م20م
d4146فازیک اندیشه خیابان 4غربی94اول267مشاع1.800.00089/200م60م20
d4142فازیک اندیشه 10شرقی71سوم26+96اختصاصی1.700.000کف قیمت85م35مسندآزاد
d4761فازیک اندیشه خمعلم بین6و5 غربی72اول26*210-11مشاع واقعی1.540.00075/880م35مسندآزاد
d4762فازیک اندیشه خ 4غربی75دوم266اختصاصی 2عدد1.400.00050م35م20م
d4773فازیک اندیشه 7شرقی74سوم2913مشاع1.300.00055/200م35م
d4775فازیک اندیشه بین خ 9و10 غربی100سوم/آسانسور267اختصاصی1.750.00085م45م50م
d4798فازیک اندیشه دوم شرقی72سوم2127اختصاصی1.750.00091م35مسندآزاد
d4807فازیک اندیشه خیابان 12 شرقی75دوم29*210اختصاصی1.500.00037م35م40م
d4808فازیک اندیشه خیابان 6غربی744 /آسانسور2125-6مشاع1.770.00077م30م23م
d4830فازیک اندیشه بین خیابان 5و6غربی73اول26*210مشاع1.506.00075م35مسندآزاد
d4831فازیک اندیشه 8شرقی75اول26*310مشاع1.360.00067م35مسندآزاد
d4834فازیک اندیشه بین 13و14غربی78سوم2610مشاع واقعی1.400.00069/200م40مسندآزاد
d4839فازیک اندیشه اطلاعات95.105اول.دوم28نوسازاختصاصی2.500.000182م55مسندآزاد
d4840فازیک اندیشه خیابان معلم121اول281اختصاصی2.022.000195م50مسندآزاد
d4843فازیک اندیشه سوم شرقی102دوم2126اختصاصی1.750.000128/500م50مسندآزاد
d4858فازیک اندیشه بین 7و8غربی76سوم299ندارد1.300.00043م35م20م
d4872فازیک اندیشه خیابان 11شرقی71اول21210مشاع1.600.00062/600م35م16م
d4903فازیک اندیشه بین 11و12غربی72دوم2610مشاع1.400.00064/200م18م.250ت20م
d4929فازیک اندیشه بین 9و10غربی121اول281/5اختصاصی2.066.000180م70مسندآزاد
d4934فازیک اندیشه بین 5و6غربی خ معلم72اول26*210-11مشاع باریموت1.667.00041م35م44م
d4935فازیک اندیشه 11غربی75اول2814اختصاصی1.300.00062/500م35مسندآزاد
d4937فازیک اندیشه 8شرقی73سوم289اختصاصی1.576.00055م25م35م
d4940فازیک اندیشه 12شرقی75دوم29*210اختصاصی1.550.00041/250م35م40م
d4941فازیک اندیشه 4شرقی74دوم2615مشاع کل واحدها1.500.00076م35مسندآزاد
d4948 فازیک اندیشه خیابان 2غربی74سوم2610-11مشاع1.300.00070/700م22م3/500م
d4952فازیک اندیشه 8شرقی81سوم2911اختصاصی دوعدد1.300.00080/300م27مسندآزاد
d4953فازیک اندیشه 6غربی75سوم2713اختصاصی1.470.00041م35م35م
d4954فازیک اندیشه 6غربی84دوم21210اختصاصی1.750.000102م45مسندآزاد
d4971فازیک اندیشه خیابان معلم بین5و6غرب72اول21211-12مشاع باریموت1.600.00036/200م35م44م
d4976فازیک اندیشه خیابان 10غربی74/5دوم2126اختصاصی1.959.00095/946م35م15م
d4977فازیک اندیشه 2غربی خ موعود74سوم2610مشاع واقعی1.297.00070/400م22م3/600م
d4987فازیک اندیشه خیابان ابتدای فازبلواردنیامالی83سوم2612مشاع1.627.00095م40مسندآزاد
d4988فازیک اندیشه خیابان 12غربی75دوم268اختصاصی1.667.00090م35مسندآزاد
d4990فازیک اندیشه خیابان 12شرقی75دوم29*212اختصاصی1.550.00041/250م35م40م
d4991فازیک اندیشه خیابان بین 5و6غربی معلم72اول26*211مشاع واقعی1.600.00036/200م35م44م
d4994فازیک اندیشه خیابان 12غربی733/521211مشاع1.300.00068/900م25/500م8/500م
d5006فازیک اندیشه خیابان 12شرقی75دوم29*212اختصاصی1.500.00037/500م35م40م
d5013فازیک اندیشه خیابان 8غربی100سوم38نوسازندارد2.200.000120م50م50م
d5020فازیک اندیشه خیابان 9غربی72اول2149مشاع واقعی1.600.00080/200م35مسندآزاد
d5033فازیک اندیشه خیابان اطلاعات نسترن72همکف2612مشاع1.389.00065م35مسندآزاد
d5039فازیک اندیشه خیابان 4شرقی75دوم2613مشاع1.350.00077م23م.100تسندآزاد
d5052شهرک صدف بلواراصلی 75سوم263اختصاصی1.900.000107/500م35مسندآزاد
d5058فازیک اندیشه خیابان سوم غربی85همکف2612مشاع واقعی1.500.00054/500م30م13م
d5071فازیک اندیشه خیابان دوم غربی71سوم2714ندارد1.457.00068م35مسندآزاد
d5076فازیک اندیشه خیابان یکم شرقی80سوم268ندارد1.500.00072م40م
d5092فازیک اندیشه خیابان 12غربی75دوم268اختصاصی1.650.00088/750م35مسندآزاد
d5111فازیک اندیشه خیابان 8شرقی81سوم2915ندارد1.400.00073/400م20م.80ت20م
d5113فازیک اندیشه خیابان 11غربی74اول2123ندارد1.486.00075م35مسندآزاد
d5132فازیک اندیشه خیابان 12غربی78سوم26*23اختصاصی1.800.00064/400م31م45م
d5138فازیک اندیشه خیابان 9شرقی73سوم21210اختصاصی1.550.00077م35مسندآزاد
d5147فازیک اندیشه خیابان 12غربی77همکف2815اختصاصی1.450.00062/650م35م14م
d5149فازیک اندیشه خیابان 3شرقی76سوم282اختصاصی2.220.00065م35م30م
d5170فازیک اندیشه خیابان 8غربی72همکف2515مشاع1.200.00025/400م35م26م
d5172فازیک اندیشه خیابان 15غربی72سوم2610اختصاصی1.250.00055م35مسندآزاد
d5180فازیک اندیشه خیابان 14غربی100و130اول.سوم38نوسازاختصاصی1.923.000130م60م60م
d5182فازیک اندیشه خیابان 11شرقی74اول2614مشاع1.550.00062/700م35م17م
d5183فازیک اندیشه خیابان 11غربی73سوم2148اختصاصی1.400.00056/200م35م11م
d5185فازیک اندیشه خیابان 12شرقی74دوم26*210اختصاصی1.550.000104م10م.400تسندآزاد
d5189فازیک اندیشه خیابان بین 5و6غربی خ معلم72اول26*212مشاع واقعی1.569.00041م34م38م
d5190فازیک اندیشه خیابان طالقانی خ9غربی90اول2122اختصاصی2.000.000105م55م20م
d5194فازیک اندیشه خیابان بین 2و3غربی تقاطع125سوم34نوسازاختصاصی2.650.000251م80مسندآزاد
d5196فازیک اندیشه خیابان 12شرقی75دوم29*211اختصاصی1.500.00037/500م35م40م
d5200فازیک اندیشه خیابان اطلاعات76سوم2612مشاع1.579.00050م35م35م
d5203فازیک اندیشه خیابان 11شرقی78سوم26*211اختصاصی1.450.00083/100م30مسندآزاد
d5204فازیک اندیشه خیابان شاهدغربی93دوم263ندارد1.650.000108/450م45مسندآزاد
d5210فازیک اندیشه خیابان 11غربی74دوم26*212مشاع1.500.00036م40م35م
d5213فازیک اندیشه خیابان اطلاعات76سوم2612مشاع1.500.00044م35م35م
d2516فازیک اندیشه خیابان سوم شرقی80سوم2612مشاع1.600.00058م40م30م
d5199فازیک اندیشه خیابان 9شرقی62سوم293مشاع1.855.00047م28م40م
d5202فازیک اندیشه خیابان مدرس بین 4و5 شرقی66.5سوم298مشاع1.700.00055م23م35م
d5205فازیک اندیشه خیابان 9شرقی64دوم112*39مشاع واقعی1.330.00048م25م20م
d5208فازیک اندیشه خیابان 7غربی62.5اول2511مشاع1.600.00064م30م
d5209فازیک اندیشه خیابان 13شرقی62سوم265مشاع1.800.00081/600م30مسندآزاد
d5212فازیک اندیشه خیابان دوم غربی68اول277-8ندارد1.400.00032/200م28م35م
d5215فازیک اندیشه خیابان 7غربی68سوم2610مشاع حیاط1.400.00052/200م28م15م
d5219فازیک اندیشه خیابان 4غربی100اول274-5مشاع1.700.000110م60مسندآزاد
d5224فازیک اندیشه خیابان 2غربی78سوم2125اختصاصی1.750.00096/500م40مسندآزاد
d5231فازیک اندیشه خیابان 11شرقی74اول2615مشاع1.450.00060/300م35م12م
d5239فازسه اندیشه شهرک صدف122سوم332اختصاصی1.850.000130/700م75م20م
d5243فازیک اندیشه خیابان شاهدشرقی74سوم2614اختصاصی1.370.00034/380م35م32م
d5244فازیک اندیشه خیابان 15غربی71دوم2610-12اختصاصی1.370.00062/270م35مسندآزاد
d5258فازیک اندیشه خیابان 10غربی74دوممجتمع22مشاع1.850.00096/900م40مسندآزاد
d5260فازیک اندیشه خیابان 2غربی72دوم825ندارد1.800.00077/600م40م12م
d5263فازیک اندیشه خیابان 7غربی71سوم6+3210مشاع1.600.00058/600م35م20م
d5264فازیک اندیشه خیابان اول شرقی وشاهد75سوم6212مشاع1.500.00072/500م40مسندآزاد
d5272فازیک اندیشه خیابان 12غربی87سوم6*2210اختصاصی1.344.00060م40م17م
d2574فازیک اندیشه خیابان 12غربی83/5دوم12211مشاع واقعی1.500.00068/250م40م17م
d5292فازیک اندیشه خیابان 5و6غربی83دوم824ندارد1.950.000100/850م45م16م مهر
d5293فازیک اندیشه خیابان عمران71دوم6210اختصاصی1.580.00056/180م40م16م
d5310فازیک اندیشه خیابان 8شرقی822/512210اختصاصی1.650.00035م40م60م
d5312فاز4 اندیشه خیابان استاد شهریار135524*437اختصاصی1.650.000142/750م80مسندآزاد
d5316فازیک اندیشه خیابان 11غربی76سوم1425-6اختصاصی1.710.00089/960م40مسندآزاد
d5322فازیک اندیشه خیابان دوم غربی72/5دوم1226مشاع1.720.00072/700م40م12م مهر
d5340فازیک اندیشه خیابان 15غربی72سوم8210-11ندارد1.200.00061/400م5م.430ت20م
d5345فازیک اندیشه خیابان 4شرقی75سوم9210اختصاصی1.650.00078/750م45مسندآزاد
d5349فازچهار اندیشه میدان گلها130چهار2034اختصاصی1.500.00095م100مسندآزاد
d5353فازیک اندیشه خیابان 12غربی83.5دوم12211ندارد1.500.00065/250م45م15م
d5370فازیک اندیشه خیابان اطلاعات72چهارم1729ندارد1.700.00062/400م45م15م
d5378فازیک اندیشه خیابان 13غربی74سوم623اختصاصی1.900.000107/600م23مسندآزاد
d5379فازیک اندیشه خیابان 2غربی721/51026ندارد1.666.00068م40م12م
d5381فازیک اندیشه خیابان 3غربی74دوم5212مشاع1.300.00051/200م40م
d5383فازیک اندیشه خیابان 12غربی85سوم9*2210اختصاصی1.620.00068م50م20م
d5400فازیک اندیشه خیابان 12غربی85سوم9210اختصاصی1.600.00066م50م20م
d5401فازیک اندیشه خیابان 7غربی81سوم6213-14اختصاصی1.481.00095م25مسندآزاد
d5404فازیک اندیشه خیابان 13غربی74سوم625اختصاصی1.750.00076/500م35م18م
d5405فازیک اندیشه خیابان موعود282اول.دوم235اختصاصی2.482.000700.000.000--------سندآزاد
d5411فازیک اندیشه خیابان 2غربی71دوم-212ندارد1.478.00060م45مسندآزاد
d5408فازیک اندیشه خیابان 10غربی72سوم-26اختصاصی1.660.00075م42مسندآزاد
d5412فازیک اندیشه خیابان یکم غربی76سوم-210اختصاصی1.700.00079م50مسندآزاد
d5416فازیک اندیشه خیابان معلم بین5و6غربی72اول6212اختصاصی1.600.00051م35م29م
d5419فازیک اندیشه خیابان یکم غربی74دوم828ندارد1.800.00085م50مسندآزاد
d5421فازیک اندیشه خیابان 9غربی85سوم6211اختصاصی1.880.000114/800م45مسندآزاد
d5422فازیک اندیشه خیابان شاهدغربی74سوم6216اختصاصی1.370.00024/380م45م32م
d5434فازیک اندیشه خیابان 13غربی74سوم625اختصاصی1.750.00076/500م35م18م
d5452فازیک اندیشه خیابان 10غربی72.62سوم17213اختصاصی1.653.00085م35مسندآزاد
d5452فازیک اندیشه خیابان 9غربی72دوم12212-13اختصاصی1.598.000105/500م30م6/500م
d5454فازیک اندیشه خیابان 2غربی70/53دوم7213ندارد1.489.00088م25مسندآزاد
d5457فازیک اندیشه خیابان 5و6غربی برطالقانی84دوم285ندارد1.600.00064.400م50م20م
d5460فازیک اندیشه خیابان 4شرقی100سوم26نوسازاختصاصی2.600.000210م50مسندآزاد
d5461فازیک اندیشه خیابان 3غربی130اول24نوسازاختصاصی2.900.000320م70مسندآزاد
d5462فازیک اندیشه خیابان 10غربی90اول262اختصاصی2.700.000110م50م83م
d5467فازیک اندیشه خیابان اطلاعات145دوم341اختصاصی2.900.000340/500م80مسندآزاد
d5470فازیک اندیشه خیابان 7غربی78دوم2514ندارد1.667.00040م50م40م
d5478فازیک اندیشه خیابان 7غربی170دوم3نوسازاختصاصی2.600.000342م100مسندآزاد
d5483فازیک اندیشه خیابان 4شرقی75دوم26نوسازاختصاصی2.600.000150م45مسندآزاد
d5482فازیک اندیشه خیابان اطلاعات82سوم27نوسازاختصاصی2.600.000163/200م50مسندآزاد
dفازیک اندیشه خیابان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *