اخبار

چک کردن به روز رسانی بازار

لیست فروش آپارتمان تا ۵۰متر

کد
منطقه-محله متراژخوابتعداد واحدسال ساختپارکینگقیمت متری- توماننقدیرهنوام
a4741فازیک اندیشه خ 3شرقی491910مشاع واقعی1.800.00030/200م20م38م
a4737فازیک اندیشه خ یکم شرقی4819+122-3اختصاصی1.916.00056م20م16م
a4735فازیک اندیشه خ 13غربی501122اختصاصی1.830.00067م20م
a4727فازیک اندیشه خ 15غربی49197مشاع1.400.00041/600م18م
a4725فازیک اندیشه خ 3شرقی45.55183مشاع1.909.00047م23م17م
a4697فازیک اندیشه یکم غربی421128-9مشاع1.300.00014.600م20م20م
a4676فاز یک اندیشه 12شرقی44196ندارد1.477.00027م20م18م
a4655فازیک اندیشه یکم غربی50112*21پارکینگ مشاع1.850.00048م22م20
a4647فازیک اندیشه بین 1و2 شرقی49193پارکینگ مشاع1.850.00055.650م20م15م
a4626فازیک اندیشه 4شرقی501129پارکینگ مشاع واقعی1.450.00041.500م16م15م
a4624فازیک اندیشه یکم غربی 50.80289پارکینگ مشاع واقعی1.550.00053.740م25مسندآزاد
a4624فازیک اندیشه خ 14غربی421125ندارد1.450.00024/900م23م13م
a4623فازیک اندیشه سرمعلم خ 9.10 غربی501161ندارد1.900.00033م20م42م
a4622فازیک اندیشه 14غربی441122ندارد2.090.00037م18م35م
a4620فازیک اندیشه یکم شرقی5019*27پارکینگ اختصاصی1.650.0005023م10م
a4611فازیک اندیشه میدان معلم 8غربی441122ندارد1.900.00063.600م20مسند آزاد
a4606فازیک اندیشه 5شرقی501123پارکینگ مشاع واقعی1.800.00050م20م20م مهر
a4605فازیک اندیشه 12 غربی بحر بلوار طالقانی501912پارکینگ اختصاصی1.300.00045م20مسند آزاد
a4604فازیک اندیشه 4شرقی461248پارکینگ اختصاصی1.650.00038.900م20م17م
a4599فازیک اندیشه سرتقاطع معلم 13.14 غربی48194-5پارکینگ اختصاصی1.500.00052م20مسند آزاد
a4544فازیک اندیشه 10 غربی50112*23پارکینگ اختصاصی1.900.00054م21م20م
a4533فازیک اندیشه 14غربی401123پارکینگ مشاع واقعی2.000.00017م18م45م
a4532فازیک اندیشه یکم شرقی4618*48پارکینگ مشاع واقعی1.400.00042م17م
a4526فازیک اندیشه اطلاعات .مطهری451168پارکینگ مشاع واقعی1.688.00056م20مسندآزاد
a4525فازیک اندیشه 6غربی48161ندارد1.800.00067.400م19مسندآزاد
a4516فازیک اندیشه 9غربی50112*2نوسازپارکینگ اختصاصی2.050.00082.500م20مسندآزاد
a4515فازیک اندیشه اول 10غربی481123ندارد1.935.00014.800م24م50م
a4505فازیک اندیشه 8شرقی45.70112*33ندارد2.000.00051.400م25م15م
a4496فازیک اندیشه 13 شرقی501612پارکینگ مشاع واقعی1.240.00030م14م18م
a4492فازیک اندیشه 12 غربی بعدازتقاطع431124پارکینگ مشاع واقعی1.980.00013م22م50
a4491فازیک اندیشه شاهد شرقی441163پارکینگ مشاع واقعی1.800.00036/200م23م20م
a4489فازیک اندیشه 13 شرقی501121اختصاصی2.050.00082/50020مسند آزاد
a4475فازیک اندیشه 11شرقی45196اختصاصی1.800.00044م20م17م
a4467فازیک اندیشه 8غربی39112نوسازندارد2.000.00060م18مسندآزاد
a4452فازیک اندیشه 11غربی نبش طالقانی491125ندارد1.360.00031/640م23م12م
a4445فازیک اندیشه 2غربی41118*28مشاع1.650.00023م15م30م
a4430فازیک اندیشه 11غربی44.516*24مشاع1.800.00043/100م17م20م
a4403فازیک اندیشه خ 12غربی461911مشاع1.450.00038/700م23م
a4396فازیک اندیشه خیابان 11غربی 501422اختصاصی1.550.00032/500م20م25م
a4379فازیک اندیشه خ 10شرقی411124مشاع1.750.00038/750م20م13م
a4371فازیک اندیشه خ 2غربی431184ندارد1.620.00019/660م20م30م
a4367فازیک اندیشه خیابان 6غربی46199ندارد1.500.00029م20م20م
a4364فازیک اندیشه خیابان یکم شرقی45112*212مشاع1.400.00029م20م14م
a4360فازیک اندیشه خیابان ششم شرقی 42199-10اختصاصی1.600.00035/200م17م15م
a4353فازیک اندیشه شاهدشرقی5011210مشاع1.400.00066/200م20م18م
a4763فازیک اندیشه خ 14غربی481912ندارد1.450.00066/600م3م.....350تسندآزاد
a4765فازیک اندیشه خ 4شرقی4511210مشاع واقعی1.550.00038/750م20م11م
a4766فازیک اندیشه 8غربی4311210ندارد1.550.00026/650م20م20م
a4770فازیک اندیشه خ 10غربی411123-4مشاع1.804.00041م20م13م مهر
a4781فازیک اندیشه خ 13غربی45195اختصاصی1.600.00032م15م25م
a4785فازیک اندیشه خ 11غربی4917*28مشاع واقعی1.800.0004923م50م
a4786فازیک اندیشه خیابان 14غربی401123مشاع1.925.00017م15م45م
a4793فازیک اندیشه خیابان 13شرقی43/519*210اختصاصی1.627.00047م23مسندآزاد
a4810
فازیک اندیشه خیابان 12غربی45195مشاع1.667.00035م15م25م
a4827فازیک اندیشه خیابان 5غربی481187مشاع واقعی1.450.00052/600م17مسندآزاد
a4821فازیک اندیشه خیابان یکم غربی 501612اختصاصی1.500.00040م25م10م
a4833فازیک اندیشه خیابان 11غربی50115*213اختصاصی1.500.00050م25مسندآزاد
a4854فازیک اندیشه خیابان 7غربی50199مشاع1.700.00025م19م45م
a4856فازیک اندیشه خیابان شهدا471165ندارد1.800.00064/600م20مسندآزاد
a4860فازیک اندیشه خیابان 12شرقی44197ندارد1.550.00023/200م25م20م
a4862فازیک اندیشه خیابان 12غربی43112نوسازاختصاصی1.800.00052/400م25مسندآزاد
a4873فازیک اندیشه خیابان 14غربی501910مشاع1.200.00025م15م.100ت20م
a4878فازیک اندیشه خیابان 5غربی441610مشاع1.600.00020/400م20م30م
a4880فازیک اندیشه خیابان 12غربی431910مشاع1.500.00019/500م25م20م
a4881فازیک اندیشه خیابان 14غربی471125اختصاصی1.750.00049/250م16م17م
a4886فازیک اندیشه خیابان 5غربی441610مشاع1.590.00019/960م20م30م
a4890÷فازیک اندیشه خیابان بین 11و12غربی43196ندارد1.600.00033م20م15م
a4891فازیک اندیشه خیابان 2غربی42/711210مشاع1.300.00019/510م20م16م
a4898فازیک اندیشه خیابان یکم غربی42112*23مشاع1.900.00024/800م25م30م
a4907فازیک اندیشه خیابان 11غربی50110اختصاصی1.900.00024م21م50م
a4925فازیک اندیشه خیابان 14غربی461126مشاع1.500.00047م12م.100ت10م
a4932فازیک اندیشه خیابان دوم شرقی40112*24اختصاصی2.100.00047م22م15م مهر
a4938فازیک اندیشه خیابان سوم شرقی44199ندارد1.600.00045/400م25مسندآزاد
a4951فازیک اندیشه خیابان اطلاعات48168ندارد1.650.00036/200م25م18م
a4958فازیک اندیشه خیابان 5غربی481911ندارد1.550.00039/400م25م10م
a4960فازیک اندیشه خیابان 12غربی46198مشاع داخل حیاط1.500.00044م25مسندآزاد
a4973فازیک اندیشه خیابان 4شرقی491186مشاع1.650.00035م23م22م
a4986فازیک اندیشه خیابان 6غربی41198مشاع1.750.00033م12م27م
a4999فازیک اندیشه خیابان 12غربی411123ندارد1.500.00024/500م20م17م مهر
a5007فازیک اندیشه خیابان 4غربی481913اختصاصی1.500.00042م20م10م
a5014فازیک اندیشه خیابان شاهدغربی41199مشاع1.536.00047م4م.390ت12م
a5018فازیک اندیشه خیابان ابتدای فازیک461912مشاع1.650.00056م21مسندآزاد
a5019فازیک اندیشه خیابان خ معلم بین 12و13غربی50164مشاع1.450.00047/500م25مسندآزاد
a5027فازیک اندیشه خیابان 13غربی441910مشاع1.550.00025/600م10م.135ت32/600م
a5031فازیک اندیشه خیابان بین اول ودوم غربی461912مشاع1.400.00032/400م20م12م
a5034فازیک اندیشه خیابان بین 2و3غربی46199مشاع1.450.00035/700م20م11م
a5047فازیک اندیشه خیابان 11غربی491124اختصاصی1.775.00059/975م20م
a5051فازیک اندیشه خیابان 13شرقی461911اختصاصی1.450.00033/700م20م13م
a5057فازیک اندیشه خیابان 15غربی451910اختصاصی1.550.00011/750م18م40م
a5060فازیک اندیشه خیابان اطلاعات42199اختصاصی1.786.00052م23مسندآزاد
a5082فازیک اندیشه خیابان اطلاعات481124مشاع1.583.00051/984م4م.450ت20م
a5095فازیک اندیشه خیابان 6غربی41198مشاع1.700.00030/700م12م.100ت27م
a5097فازیک اندیشه خیابان اطلاعات42189اختصاصی1.786.00050م25مسندآزاد
a5117فازیک اندیشه خیابان 9شرقی491124مشاع1.900.00037/100م23م33م
a5134فازیک اندیشه خیابان یکم غربی50195مشاع1.800.00019م24م47م
a5135فازیک اندیشه خیابان یکم غربی47199اختصاصی1.640.00047/080م13م.180ت17م
a5137فازیک اندیشه خیابان 6شرقی482912اختصاصی1.500.00046م19م
a5144فازیک اندیشه خیابان 8شرقی46/51155ندارد1.900.00063/350م25مسندآزاد
a5161فازیک اندیشه خیابان 6غربی41198مشاع1.600.00013/600م25م27م
a5166فازیک اندیشه خیابان یکم شرقی501912مشاع1.800.00065م25مسندآزاد
a5167فازیک اندیشه خیابان 8غربی41198ندارد1.600.00035/600م10م.110ت20م
a5169فازیک اندیشه خیابان 2شرقی44112*24اختصاصی1.850.00043/400م20م18م
a5179فازیک اندیشه خیابان 11غربی5019*26مشاع1.500.00030م25م20م
a5184فازیک اندیشه خیابان 7غربی501910مشاع1.740.00018م19م50م
a5191فازیک اندیشه خیابان 5غربی441610مشاع1.500.00019م25م22م
a5195فازیک اندیشه خیابان 13شرقی4511211مشاع1.400.00023م25م15م
a5206فازیک اندیشه خیابان دوم شرقی49112*34مشاع1.735.00052م19م14م مهر
a5217فازیک اندیشه خیابان سوم شرقی461129اختصاصی1.750.00023/500م22م35م
a5220فازیک اندیشه خیابان 13,14غربی451910-11مشاع1.500.00026/500م25م16م
a5235فازیک اندیشه خیابان 9شرقی501125مشاع1.500.00050م25مسندآزاد
a5236فازیک اندیشه خیابان 9غربی48.91126مشاع1.650.00040/685م25م15م
a5240فازیک اندیشه خیابان 14غربی421125مشاع2.000.00031م8م.300ت45م
a5242فازیک اندیشه خیابان 11غربی4711014مشاع1.300.00046/100م15مسندآزاد
a5269فازیک اندیشه خیابان 12غربی471-4مشاع1.600.00044/200م16م15م
a5270فازیک اندیشه خیابان اطلاعات481124ندارد2.000.00061م20م15م
a5288فازیک اندیشه خیابان 14غربی481125اختصاصی1.708.00043م25م14م مهر
a5289فازیک اندیشه خیابان 9غربی38/51125مشاع2.077.00017م23م45م
a5294فازیک اندیشه خیابان معلم491مجتمع2مشاع1.850.00062/650م8م.330ت20م
a5296فازیک اندیشه خیابان سوم شرقی4919*25-6اختصاصی1.795.00051م21م16م
a5297فازیک اندیشه خیابان 12غربی471126مشاع1.468.00038م16م15م مهر
a5300فازیک اندیشه خیابان 13شرقی39115*26مشاع1.600.00036/900م10م.200ت15.500م
a5302فازیک اندیشه خیابان یکم غربی42199مشاع1.700.00043/400م28مسندآزاد
a5305فازیک اندیشه خیابان 12شرقی451124اختصاصی1.820.00039/900م22م20م
a5317فازیک اندیشه خیابان یکم غربی421129ندارد1.400.00026/800م15م17م
a5320فازیک اندیشه خیابان 12شرقی481913مشاع1.350.00016/800م28م20م
a5321فازیک اندیشه خیابان 5غربی431124مشاع2.070.00061م28مسندآزاد
a5323فازیک اندیشه خیابان اطلاعات4811210مشاع1.850.00060/800م28مسندآزاد
a5325فازیک اندیشه خیابان 9شرقی471128مشاع1.550.00041/850م19م12م
a5328فازیک اندیشه خیابان 14غربی471810مشاع واقعی1.382.00030م25م10م
a5335فازیک اندیشه خیابان 11غربی4019*27اختصاصی1.650.00024م22م20م
a5336فازیک اندیشه خیابان 7غربی331 12*24مشاع2.000.00031م18م12م
a5342فازیک اندیشه خیابان 5شرقی43/5112*23مشاع2.300.00015م25م60م
a5343فازیک اندیشه خیابان 5غربی431124مشاع2.100.00017/300م28م45م
a5344فازیک اندیشه خیابان 12غربی50198مشاع1.490.00029/500م28م17م
a5346فازیک اندیشه خیابان 7شرقی49168اختصاصی 2عدد2.040.00025م25م50م
a5357فازیک اندیشه خیابان 9غربی501126اختصاصی1.800.00045م25م20م
a5361فازیک اندیشه خیابان 7غربی4319+1211مشاع1.750.00013/250م25م37م
a5363فازیک اندیشه خیابان12غربی5015+129اختصاصی1.500.00038م25م12م
a5373فازیک اندیشه خیابان اطلاعات481126اختصاصی1.800.00062/400م8م.480ت16م
a5375فازیک اندیشه خیابان 15غربی461810ندارد1.500.00024م25م20م
a5380فازیک اندیشه خیابان بین 13و14شرقی45.511015مشاع1.350.00034/425م15م12م
a5384فازیک اندیشه خیابان 13شرقی43196مشاع1.850.00018/550م28م33م
a5385فازیک اندیشه خیابان 10غربی48112*25اختصاصی باریموت2.000.00027م25م45م
a5389فازیک اندیشه خیابان 8شرقی431125ندارد2.000.00048م6م.450ت32م
a5390فازیک اندیشه خیابان 5غربی43112*24مشاع2.100.00020/300م25م45م
a5398فازیک اندیشه خیابان سوم شرقی451910مشاع واقغی1.620.00033/900م25م14م
a5406فازیک اندیشه خیابان 5شرقی46148اختصاصی1.900.00012/400م25م50م
a5407فازیک اندیشه خیابان 13غربی47.39198اختصاصی1.750.00079/325م27م48م
a5425فازیک اندیشه خیابان13شرقی43196ندارد1.840.00020م26م33م
a5429فازیک اندیشه خیابان10غربی3719*210اختصاصی1.870.0008/190م16م45م
a5415فازیک اندیشه خیابان6غربی4911511مشاع1.300.00033/700م15م15م
a5420فازیک اندیشه خیابان7غربی421810اختصاصی1.750.00039/500م27م
a5421فازیک اندیشه خیابان سوم غربی501912اختصاصی1.600.00053م27مسندآزاد
a5441فازیک اندیشه خیابان 9شرقی49116*35اختصاصی2.200.00032.800م25م50م
a5443فازیک اندیشه خیابان11غربی48/519*26ندارد1.730.00044م28م13م
a5445فازیک اندیشه خیابان15غربی441123اختصاصی1.705.00027م28م20م
a5446فازیک اندیشه خیابان10غربی49112*27مشاع1.650.00052/850م28مسندآزاد
a5464فازیک اندیشه خیابان12غربی45196اختصاصی1.550.00024م25م20م
a5469فازیک اندیشه خیابان12غربی411245ندارد1.850.00041/850م22م12م
a5475فازیک اندیشه خیابان13غربی میدان گودی401129ندارد1.650.00027م22م17م
a5476فازیک اندیشه خیابان13شرقی451162اختصاصی2.200.00024م25م50م
a5486فازیک اندیشه خیابان8غربی431124ندارد2.000.00044م27م15م مهر
a5487فازیک اندیشه خیابان شاهدشرقی5011213مشاع1.650.00016/500م25م41م
aفازیک اندیشه خیابان
aفازیک اندیشه خیابان
aفازیک اندیشه خیابان
aفازیک اندیشه خیابان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *