طرح شبکه ای

عسثبلهغصثق

لبرلعغلرعز عغ3434ع 62ض3بلعغ6قف ل4ثعلق ق67ض57ی6 ل نصصغب ه76ض62ش قفیع67غ

اتاق خواب

1

حمام

1

متراژ

123 متر مربع

برای سرمایه گذاری

1,545,000,000تومان تومان

1 2 3 4