طرح لیستی

dthryynbtyjyj

gnfn fyjtukmyu

اتاق خواب

4

حمام

7

متراژ

785 متر مربع

برای سرمایه گذاری

4,285,850,000,000,000تومان t

عسثبلهغصثق

لبرلعغلرعز عغ3434ع 62ض3بلعغ6قف ل4ثعلق ق67ض57ی6…

اتاق خواب

1

حمام

1

متراژ

123 متر مربع

برای سرمایه گذاری

1,545,000,000تومان تومان

1 2 3 4